Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanması

Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanması

Kimyasal madde

Kimyasal madde depoları, yangın ve patlama riski taşımaktadırlar. Bu nedenle kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanan işyerlerinde kimyasal maddelerin tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde sınıflandırılması ve bu sınıflara uygun tedbirler alınarak depolanması çok önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri Kimyasal Güvenlik Kurulu’nun kaza inceleme raporuna göre kimyasal maddelerden kaynaklanan kazaların % 46’sı uygun olmayan depolama nedeniyle meydana gelmektedir.

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması

Kimyasal maddelerin güvenli depolanmasında birinci kural kimyasal maddeleri verecekleri zararlar açısından doğru sınıflandırmaktır. Bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra kimyasal maddeleri en az riskli olacak şekilde depolamak mümkün olur.

Kimyasal maddeler verdikleri zararlara göre üç farklı şekilde sınıflandırılır.

 • Fiziksel zarar verenler
 • Sağlığa zararlı olanlar
 • Çevreye zarar verenler

Fiziksel Zarar Verenler

Çevresine yangın, patlama, aşındırma, oksitleme gibi zararlar veren kimyasal maddeler fiziksel zarar verenler olarak sınıflandırılır.

Patlayıcı Maddeler

Patlayıcı maddeler veya karışımlar, kendiliğinden kimyasal tepkime ortaya çıkararak çevreye zarar verecek seviyede sıcaklık, basınç veya hızda gaz üreten maddelerdir.

 

Patlayıcı Kimyasal Maddelerin Depolanması

 • Patlayıcı maddeler özel alanlarda depolanmalı ve kullanılmalıdır.
 • Depolama odaları sağlam yapıda olmalı ve kullanılmadığı zamanlarda güvenli bir şekilde kilitlenmelidir.
 • Herhangi bir patlama sonucu oluşabilecek zararı en aza indirmek için depolama alanları diğer bina ve yapılardan uzakta bulunmalıdır.
 • Depolama alanı iyi havalandırılmış ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.
 • Depoda doğal aydınlatma veya taşınabilir elektrik lambaları kullanılmalı veya dışarıdan aydınlatma yapılmalıdır.
 • Depo zemini tahta veya kıvılcım oluşturmayacak başka bir maddeden yapılmalıdır.
 • Depolama alanının çevresi kuru ot, çöp ve yanmaya yatkın maddeler olmamalıdır.
 • Hiçbir depo; petrol, yağ, yanıcı ya da parlayıcı atık madde, açıkta ateş veya alev içeren binaların yanında olmamalıdır.
 • Patlayıcı maddeleri kullanan görevlilere güvenli depolama metotları, kimyasalların tehlikeleri gibi konularda eğitim verilmelidir.
 • Depolama alanında alet, patlatıcı ya da herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
 • Patlayıcıların kutularının açılmasında paslanmaz aletler kullanılmalıdır.

Alevlenir Maddeler

101,3 kPa basınç ve 20°C sıcaklıkta bir alevlenme aralığına sahip olan gaz veya gaz karışımlarına alevlenir gazlar adı verilir.

Alevlenir gazlara örnek olarak Propan, Hidrojen, Çakmak Gazı veya Metan gösterilebilir.

Parlama noktası 60°C’den düşük sıvılar alevlenir sıvılar olarak tanımlanır. Parlama noktası, sıvı buharının havayla birlikte alevlenebilir bir karışım oluşturduğu en düşük sıcaklıktır. Parlama noktası düşük olan madde daha tehlikelidir.

Alevlenir sıvılara örnek olarak Benzin, Dizel Akaryakıt, Aseton, Tiner, Boya, Nafta, Tutkal gibi maddeler gösterilebilir.

Kolay yanabilen veya sürtünme nedeniyle tutuşabilen katı maddeler alevlenir katılar olarak tanımlanır. Kolay yanabilen katılar, yangın sırasında zehirli gazlar açığa çıkarabilirler.

Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler ile temas ettiklerinde kolayca yanabilirler. Kuru ortamda patlayıcı özellik taşıyabilirler ve tozları infilak edilebilir.

Alevlenir katılara örnek olarak Alüminyum Tozu, Titanyum Tozu, Naftalin, Kibrit gösterilebilir.

 

Alevlenir Maddelerin Depolanması

 • Alevlenir maddeler güneş ışığından, ısı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 • Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu oluşabilecek tutuşmaları önlemek için serin ve iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
 • Alevlenir madde bulanan alanlarda sigara kullanımı ve açık alevler yasaklanmalıdır.
 • Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.
 • Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapıları olmalıdır.
 • Depolama odalarında topraklama yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 • Otomatik duman veya yangın algılayıcılar yerleştirilmelidir.
 • Kimyasal maddenin tehlikesine uygun bir yangın söndürücü, kuru kum ve toprak gibi emici inert malzemeler hazır durumda olmalıdır.
 • Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir, onaylı güvenlik kapları kullanmaktır. 1 litreden fazla olan alevlenir sıvılar metal kaplarda depolanmalıdır.
 • Alevlenir sıvı içeren depolama tanklarının üzerindeki kontrol vanaları açıkça işaretlenmiş olmalı ve boru hatları sıvı cinsini ve akış yönünü belirtmek üzere farklı güvenlik renklerine boyanmalıdır.

Oksitleyici Maddeler

Oksitleyici maddeler, yanıcı olmayan ancak yanma için gerekli olan oksijeni içerdiklerinden yanabilen maddelerle temas edince reaksiyon veren maddelerdir.

Oksitleyici maddelere örnek olarak hidrojen peroksit, perklorik asit, kloratlar, kalsiyum karbonat, kromik asit ve amonyum nitrat gösterilebilir.

Oksitleyici Maddelerin Depolanması

 • Oksitleyici maddeler serin, iyi havalandırılmış, güneş ışığından uzakta ve ateşe dayanıklı alanlarda depolanmalıdır.
 • Güçlü oksitleyici maddeler düşük parlama noktasına sahip oldukları için alevlenir sıvıların yanında depolanmamalıdır.
 • Yanıcı maddelerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 • Oksitleyici sıvılar neredeyse her maddeyle reaksiyona girerler. Patlamaya neden olma potansiyelleri oldukça yüksektir. Bu nedenle iç içe iki konteynerda depolanmalıdır.

Basınçlı Gazlar

Basınçlı gazlar, 200 kPa veya daha yüksek bir basınçta bir haznede tutulan gazlardır. Basınçlı gazlar ambalajlandıkları fiziksel durumlarına göre dört grupta sınıflandırılır.

 • Sıkıştırılmış gazlar
 • Sıvılaştırılmış gazlar
 • Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar
 • Çözünmüş gazlar

Basınçlı Gazların Depolanması

 • Basınçlı gaz silindirleri, içerdikleri gazların tehlike sınıfına göre depolanmalıdır. TS ISO 11625 standardına göre bu gazlar tutuşabilen, boğucu, yüksek derecede oksitleyici, korozif, toksik, çok toksik ve yüksek basınçlı gibi tehlikeli özelliklerden birine veya birkaçına sahip olabilirler.
 • Depolar mümkünse tek katlı, tercihen duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu sayede en zayıf nokta olan yukarı doğru patlama olacak ve en az zararla atlatılacaktır.
 • Dolu silindirlerin depolanmasında mümkün olan en az miktarda silindir bir arada bulundurulmalıdır.
 • Silindirlerin depolandığı yerlerde yeterli havalandırma sistemi olmalıdır.
 • Gaz silindirleri tuz, aşındırıcı maddeler, duman, ısı kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.
 • Basınçlı gaz silindirleri doğrudan gün ışığı almayan yerlerde depolanmalıdır.
 • Yer altında depolama yapılmamalıdır.
 • Dolu ve boş silindirler ayrı ayrı depolanmalıdır.
 • Depolama alanının sıcaklığı 65°C’yi aşmamalıdır.
 • Gaz silindirleri, petrol ürünleri gibi kolay tutuşan maddelerden ve korozif maddelerden uzak depolanmalıdır.
 • Depolama alanlarında gaz cinsine göre kolayca görülebilen uyarı levhaları olmalıdır.
 • Silindirler korozyon gibi kimyasal ve çarpma, düşme, kesilme gibi mekanik etkilere maruz kalmayacakları şekilde depolanmalıdır.
 • Silindirlerin çarpma, takılma gibi etkilerle devrilmemesi için tüpler zincir veya kayış yardımıyla sabitlenmiş olmalıdır.
 • Basınçlı gaz silindirleri taşınabilir gaz tüplerinin renk kodlaması esaslarına göre depolanmalıdır.

Piroforik Maddeler

Hava ile temas ettiğinde kısa süre içinde kendiliğinden yanabilen maddelere piroforik maddeler adı verilir.

Piroforik Maddelerin Depolanması

 • Piroforik maddeler inert atmosfer altında depolanmalıdır.
 • Depolama alanları ısıdan, ateşten, oksitleyici maddelerden ve su kaynaklarından etkilenmemelidir.
 • Piroforik maddelerin taşındığı kaplar kimyasalın adını ve tehlike uyarılarını gösterecek şekilde uygun etiketlerle etiketlenmelidir.
 • Küçük miktardaki safsızlıklar bile yangın veya patlamaya neden olabilir. Bu sebeple kullanım sonrası artan kimyasallar taşıma kaplarına geri koyulmamalıdır.

Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya karışımlar, oksijen (hava) olmasa bile güçlü bir ekzotermik reaksiyona girebilecek, termal olarak kararsız sıvı veya katı maddeler veya karışımlardır.

Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddelerin Depolanması

 • Su içinde çözünmüş kendiliğinden tepkimeye giren maddeler 0oC’nin altında depolanmamalıdır.
 • Güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 • Darbelerden ve sarsıntılardan korunmalıdır.
 • Kontaminasyondan yani kirlenmeden korunmalıdır.
 • Kuru ve iyi havalandırılmış ortamda depolanmalıdır.
 • Sıkıca kapatılmış kaplarda depolanmalıdır.
 • Diğer maddelerden uzakta depolanmalıdır.

Kendiliğinden Isınan Maddeler

Kendiliğinden ısınan bir madde veya karışımlar hava ile tepkimeye girerek ve enerji ihtiyacı olmadan kendiliğinden ısınmaya yatkın maddelerdir.

Bu tür maddeler sadece büyük miktarlarda (kilogram) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler sonra) tutuşurlar.

Bir madde veya karışımın kendiliğinden ısınması, söz konusu maddenin havadaki oksijen ile girdiği aşamalı tepkime sonucu gerçekleşir.

Kendiliğinden Isınan Maddelerin Depolanması

 • Kendiliğinden ısınan maddeler ışıktan, ısı kaynaklarından, nemden ve alevlenebilir ve yanıcı maddelerden uzakta depolanmalıdır.
 • Yüksek sıcaklıklarda depolanmamalıdır.
 • Maddenin kendiliğinden ısınarak tutuşturma sıcaklığına ulaşma riski yüksek ise inert yani kimyasal olarak aktif olmayan ortamda depolanmalıdır.
 • Kaplar/ambalajlar arasında hava boşluğu bulunmalıdır.
 • Diğer malzemelerden uzakta depolanmalıdır.

Sağlığa Zarar Verenler

Çeşitli şekillerde maruz kalındığından insan sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal maddeler, sağlığa zarar veren maddeler olarak tanımlanır.

Akut Toksik Maddeler

Bir kimyasal maddenin bir kez veya kısa zaman diliminde (24 saat gibi) genelikle birkaç kez alınmasından sonra zehirlenmeye neden olma gücü akut toksisite olarak tanımlanır.

Akut toksik maddeler genel olarak zehirli maddeler olarak da tanımlanabilir.

Akut Toksik Maddelerin Depolanması

 • Akut toksik kimyasal maddeler kırılmaz ve güvenli ikincil bir emniyet bariyeri içinde depolanmalıdır.
 • Uçucu toksik maddelerin, havayla veya nemle tepkimeye girerek uçucu toksik bileşikler oluşturması ihtimaline karşın, bu maddelerin kapları iyi havalandırılmış bir alanda depolanmalıdır.
 • Toksik kimyasallar oluşturabilecek maddeler aynı güvenlik bariyerinde depolanmamalıdır.
 • Akut toksik maddeler açık ve uygun şekilde etiketlenmelidir.
 • Soğutma gerektiren kimyasallar uygun şekilde ve ayrı olarak depolanmalıdır.
 • Tüm akut toksik maddeler kilitli alanlarda depolanmalıdır.

Aşındırıcı Maddeler

Temas ettikleri yerde aşındırma etkisi yapan maddelerdir.

Aşındırıcı Maddelerin Depolanması

 • Aşındırıcı maddeler iyice kapalı kaplarda depolanmalıdır.
 • Kuru ve iyi havalandırılmış ortamda saklanmalıdır.
 • Aşındırıcı maddeler asitlerle, suyla, yanıcı maddelerle, organik halojenlerle, nitro metan ile ve alüminyum, çinko, kalay gibi metallerle birlikte depolanmamalı ve bunlar ile karıştırılmamalıdır.
 • Kilit altında saklanmalıdır.

Solunumu Etkileyen Maddeler

Solunum etkileyen maddeler, soluma sonrası solunum yollarında aşırı duyarlılığa neden olan maddelerdir.

Solunumu Etkileyen Maddelerin Depolanması

 • Solunum etkileyen maddeler iyice kapalı kaplarda depolanmalıdır.

Kanserojen ve Mutajen Maddeler

Hücre yapısını bozarak mutasyona neden olan maddeler mutajen maddeler olarak adlandırılır. Kanseri tetikleyen veya oluşum sıklığını artıran maddeler ise kanserojen madde olarak tanımlanır.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Depolanması

 • Bu tür maddeler mutlaka kilit altında saklanmalıdır.
 • Depolara giriş sınırlı olmalı ve sadece görevlendirilmiş personel bu depolara giriş yapabilmelidir.
 • Kanserojen maddeler uygun, temiz ve açıkça etiketlenmiş kaplarda saklanmalıdır.
 • Dolaplara ve soğutuculara tehlike levhaları asılmalıdır.
 • Kanserojen maddeler fazla miktarlarda depolanmamalıdır.
 • Kanserojen atıklar açık şekilde etiketlenmeli ve prosedürlere uygun şekilde bertaraf edilinceye kadar güvenli şekilde depolanmalıdır.

Çevreye Zarar Verenler

Çevreye zarar veren maddeler su ve atmosfere karıştığında doğal canlı hayatı için ölümcül etkiler gösterebilir.

Çevreye zarar veren maddelerin depolanması sırasında ambalajlarının sağlam olmasına ve doğaya karışmamasına dikkat edilmelidir.

Güvenli Depolama Yöntemleri

Kimyasal maddelerin depolanması sırasında güvenliğim sağlanması için bazı depolama kurallarına mutlak uyum sağlanması çok önemlidir.

Envanter Çıkarma

Güvenli depolama için ilk adım tehlikeli kimyasalların güncel envanterinin hazırlanmasıdır. Böylece çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeler ortaya konmuş olur.

Envanter çıkarmanın en iyi yolu çalışma ortamındaki var olan kimyasalları tek tek not etmektir. Kimyasal envanteri kimyasallar ve tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olan teknik bir personel tarafından titizlikle hazırlanmalıdır.

Çalışma ortamının gezilerek envanter çıkarılması esnasında, gerekli kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, eldiven, önlük, koruyucu ayakkabı vs.) giyilmeli ve etiketlenmemiş, şişkin, sızdıran, paslanmış ya da çatlak kimyasal konteynerlarına envanter çıkarmak için dahi olsa dokunulmamalıdır.

Kimyasal madde envanter tablosunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır ;

 • Tarih,
 • Kimyasalın adı ve formülü
 • Markası ve ambalajı (g, kg, mL, L vs.)
 • Tehlike sınıfı
 • Miktarı ve depolandığı yer
 • Envanteri yapan kişinin adı soyadı ve iletişim bilgileri

Envanter Listesi Örneği

Kimyasal AdıAmbalajıFormülüMarkaTehlikeAdetYer
Metil alkol1 LCH3OH  5Dolap No : 3
Raf : B
Aseton1 LC3H6O2Dolap No : 5
Raf : C
2-Fenil Etanol250 mlC6H5−CH2−CH2-OH4Dolap No : 1
Raf : C

Etiketleme

Etiketleme, kimyasalların uygun şekilde kullanılması ve güvenli şekilde depolanması için çok önemlidir.

Kimyasal maddelerin etiketinde bulunan tehlike sembolleri, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri gibi ifadeler kullanıcılar için uyarı niteliğindedir.

Kimyasal madde etiketleri üzerinde şu bilgilerin yer alması gereklidir;

 • Kimyasal maddeye uygun uyarı kelimeleri (1)
 • Kimyasal maddeye uygun zararlılık işaretleri (2)
 • Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası (3)
 • Kimyasal maddeye uygun önlem ifadeleri (4)
 • Kimyasal maddeye uygun zararlılık ifadeleri (5)
 • Kimyasal maddenin veya karışımın kimliği (6)

 

Kimyasal madde etiketlerinde zararlılık işaretlerinin açıkça görülecek şekilde geniş kırmızı bir çerçeveye sahip beyaz zemin üzerine siyah bir sembolü olmalıdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

İşyerinde depolanan ve kullanılan tüm kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları bulunmalıdır. MSDS veya GBF olarak kısaltılabilen güvenlik bilgi formları kimyasal maddenin özelliklerini, fiziksel zararlarını, sağlığa ve çevreye olan etkilerini, koruyucu önlemlerini ve kullanım, depolama ve taşıma için güvenlik önlemlerini içerir.

Malzeme güvenlik bilgi formu ile tüm kimyasal maddeler için doğru depolama ve taşıma yapılabilir. Ayrıca kimyasal maddeye maruz kalınması sonucu ilkyardım ve tedavi yöntemleri de malzeme güvenlik formundan öğrenilebilir.

Uyumlu-Uyumsuz Kimyasal Madde Ayırma

Kimyasal maddeler birçok açıdan birbiri ile uyumsuz olabilirler. Örneğin yanıcı ve yakıcı özellikteki farklı maddeler uyumsuz maddelerdir.

Birbirinden farklı ve çeşitli tehlikeleri olan kimyasal maddeleri depolarken uyumlu maddelerin bir arada depolanmasına veya daha doğru ifadeyle uyumsuz maddelerin bir arada depolanmamasına çok önem verilmelidir.

Kimyasal maddeleri depolarken ilk prensip aynı depolama sınıfındaki maddeleri bir arada depolamaktır. Özel bir etkileşim belirtilmediği sürece aynı depolama sınıfındaki maddeler uyumlu kabul edilir.

ADR Mevzuatına göre Depolama Sınıfları

Birbirine uyumlu kimyasal madde grupları aşağıdaki gibi ayrılabilir:

Depolama SınıfıMaddeler
1Patlayıcı maddeler
2 ASıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözündürülmüş gazlar
2 BBasınç altındaki küçük kaplar (aerosol kapları)
3 A ve 3 BAlevlenir Sıvılar
4.1Alevlenir katılar
4.2Kendiliğinden yanabilen maddeler
4.3Su ile temas halinde alevlenir gaz oluşturan maddeler
5.1Oksitleyici maddeler
5.2Organik peroksitler
6.1 AYanıcı toksik maddeler
6.1 BYanıcı olmayan toksik maddeler
6.2Bulaşıcı maddeler
7Radyoaktif maddeler
8 AYanıcı aşındırıcı maddeler
8 BYanıcı olmayan aşındırıcı maddeler
103 A ve 3 B’de sınıflandırılmayan yanıcı sıvılar
11Yanıcı katılar
12Yanıcı olmayan sıvılar
13Yanıcı olmayan katılar

Farklı depolama sınıfındaki kimyasal maddeleri depolarken genel olarak kimyasal madde depolama matrisi kullanılabilir. Ancak her kimyasal maddenin malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilen depolama özellikleri çok dikkatli okunarak bu bilgilere göre depolanmalıdır.

kimyasal maddenin güvenli depolanması için sınıflandırma

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

kimyasal maddeleri depolarken, taşıma sırasında ve kimyasal maddelerle çalışırken mutlaka kimyasal maddenin taşıdığı risklere uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

Tavsiye Yazı : Kişisel Koruyucu Donanım

Kimyasal maddelerle çalışırken kullanılabilecek bazı kişisel koruyucu donanımlar şunlardır ;

 • Gözlük
 • İş Eldiveni
 • İş Kıyafeti
 • Solunum Maskesi
 • İş ayakkabısı

Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar kimyasal maddelere karşı koruma sağlayacak özellikte seçilmelidir.

Yangın Güvenliği

Kimyasal maddelerin depolanması ve taşınması işlemi çoğunlukla yüksek yangın ve patlama riski taşır. Bu nedenle kimyasal madde depolama yaparken yangın güvenliği konusunda gerekli tüm önlemlerin alınması çok önemlidir.

Yangın güvenliği için alınacak ilk önlemler mutlaka yangını önleme amacı taşımalıdır. Depolama sınıflarına uygun olarak depolama yapılması ilk prensip olmalıdır.

Kimyasal madde depolarında yanıcı ve yakıcı dış etkilerin bulunmaması gereklidir. Elektrik tesisatında kullanılan malzemelerin exproof yani patlamaya karşı korunmuş malzemeden yapılmış olması gereklidir.

Kimyasal madde depolarındaki diğer bir yangın önleme yöntemi de havalandırma sistemidir. Doğru bir havalandırma sistemi ile yanıcı ve patlayıcı gazlar ile kimyasal madde buharı tahliye edilebilir.

Yangın ve patlama önleyici tedbirlere rağmen ortaya çıkan yangınları yangın algılama sistemleri ile çok kısa sürede tespit edebilmek mümkündür. Ancak yangın algılama sistemleri mutlaka otomatik yangın söndürme sistemleri ile bağlantılı olmalı ve insan müdahalesine gerek olmadan söndürme yapabilmelidir.

Yangın söndürme sistemleri mutlaka depolanan kimyasal maddelerin özelliklerine uygun olmalıdır.

İlkyardım Uygulamaları

Kimyasal maddelerin depolanması sırasında kimyasal madde maruziyeti veya kimyasal maddelerin gösterdiği reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığını etkileyen durumlar ortaya çıkabilir.

Bu gibi durumlarda hızlı şekilde ilkyardım uygulamak, yaralı kişinin iyileşmesini kolaylaştıracağı gibi durumun daha kötüye gitmesini de engeller.

Ancak tüm kazalarda olduğu gibi kimyasal maddelere maruziyet durumunda da doğru ilkyardım uygulaması çok önemlidir.

Kimyasal madde depolanan alanlarda çalışanlar veya depolara giriş yetkisi olan kişiler ilkyardım eğitimi almış olmalıdır. Ayrıca ilkyardım dolabında gerekli ilkyardım malzemeleri bulunmalıdır.

Kimyasal madde depolanması ve taşınması sırasında sıklıkla aşağıdaki durumlar görülür;

 • Kimyasal madde yanıkları
 • Göze kimyasal madde kaçması
 • Kimyasal maddelerin yutulması veya solunması
 • Patlama nedeniyle göze veya deriye malzeme batması
 • Zehirlenme

Depoda bulunan kimyasal maddelere hangi ilkyardım yöntemi ile müdahale edilmesi gerektiği malzeme güvenlik bilgi formlarından öğrenilerek herkes tarafından ulaşılabilen bir alanda bulunmalıdır.

administrator

  İlgili Yayınlar

  Bir cevap yazın