Yayınlar

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 

EK – 1(*) (**)
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

EINECS (1)CAS (2)Maddenin AdıSınır DeğerÖzel İşaret (3)
TWA (4)

(8 Saat)

STEL (5)

(15 Dak.)

mg/m3 (6)ppm (7)mg/m3ppm 
Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri)0,5
Civa oksit ve civa klorid dahil olmak üzere civa ve iki değerlikli inorganik civa bileşikleri (civa olarak ölçülen) (8)0,02
Florürler (inorganik)2,5
231-131-3Gümüş  (Ag olarak çözünür bileşikleri)0,01
İnorganik kurşun ve bileşikleri0,15
Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (9)2
Metalik Krom, İnorganik Krom (II)

Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez)

2

 

 

 

 

 

200-193-354-11-5Nikotin0,5Deri
200-467-260-29-7Dietileter308100616200
200-579-164-18-6Formik asit95
2 005 80764-19-7Asetik asit2510
200-659-667-56-1Metanol260200Deri
200-662-267-64-1Aseton1210500
200-663-867-66-3Kloroform102Deri
200-679-568-12-2N,N Dimetilformamid1553010Deri
200-756-371-55-61,1,1-Trikloroetan5551001110200
200-830-575-00-3Kloroetan268100
200-834-775-04-7Etilamin9,45
200-835-275-05-8Asetonitril7040Deri
200-843-675-15-0Karbon disülfit155Deri
200-863-575-34-31,1-Dikloroetan412100Deri
200-870-375-44-5Fosgen0,080,020,40,1
200-871-975-45-6Klorodiflorometan36001000
201-142-878-78-4İzopentan30001000
201-159-078-93-3Butanon600200900300
201-176-379-09-4Propionikasit31106220
201-245-880-05-7Bisfenol A (solunabilir toz)10
201-297-180-62-6Metil metakrilat50100
2 018 65988-89-1Pikrik asit (9)0,1
2 020 49591-20-3Naftalin5010
202-422-295-47-6o-Ksilen22150442100Deri
202-425-995-50-11,2-Diklorobenzen1222030650Deri
202-436-995-63-61,2,4-Trimetilbenzen10020
202-500-696-33-3Metilakrilat1853610
202-704-598-82-8Kümen1002025050Deri
202-705-098-83-92-Fenilpropen24650492100
202-716-098-95-3Nitrobenzen10,2Deri
202-849-4100-41-4Etilbenzen442100884200Deri
203-313-2105-60-2e-Kaprolaktam  (toz veya buharı)1040
203-388-1106-35-4Heptan-3-on9520
203-396-5106-42-3p-Ksilen22150442100Deri
203-400-5106-46-71,4-Diklorobenzen1222030650
203-470-7107-18-6Allil alkol4,8212,15Deri
203-473-3107-21-1Etilen glikol522010440Deri
203-539-1107-98-21-Metoksipropanol-2375100568150Deri
203-545-4108-05-4Vinil asetat17,6535,210
203-550-1108-10-14-Metilpentan-2-on832020850
203-576-3108-38-3m-Ksilen22150442100Deri
203-585-2108-46-3Resorsinol4510Deri
203-603-9108-65-62-Metoksi-1-metiletilasetat27550550100Deri
203-604-4108-67-8Mesitilen (Trimetilbenzen’ler)10020
203-625-9108-88-3Toluen19250384100Deri
203-628-5108-90-7Monoklorobenzen2357015
203-631-1108-94-1Siklohegzanon40,81081,620Deri
203-632-7108-95-2Fenol82164Deri
203-692-4109-66-0Pentan30001000
203-713-7109-86-42-Metoksietanol1Deri
203-716-3109-89-7Dietilamin1553010
203-726-8109-99-9Tetrahidrofuran15050300100Deri
203-737-8110-12-35-Metilhegzan-2-on9520
203-767-1110-43-0Heptan-2-on23850475100Deri
203-772-9110-49-62-Metioksietil asetat1Deri
203-777-6110-54-3n-Hekzan7220
203-804-1110-80-52-Etoksi etanol82Deri
203-806-2110-82-7Siklohekzan700200
203-808-3110-85-0Piperazin0,10,3
2 038 099110-86-1Piridin (9)155
203-815-1110-91-8Morfolin36107220
203-839-2111-15-92-Etoksietil asetat112Deri
203-905-0111-76-22-Butoksietanol982024650Deri
203-906-6111-77-32-(2-Metoksietoksi)etanol50,110Deri
203-933-3112-07-22-Butoksietil asetat1332033350Deri
203-961-6112-34-52-(2-Bütoksietoksi)etanol67,510101,215
204-065-8115-10-6Dimetileter19201000
204-428-0120-82-11,2,4-Triklorobenzen15,1237,85Deri
204-469-4121-44-8Trietilamin8,4212,63Deri
204-661-8123-91-11,4 Dioksan7320
204-662-3123-92-2İzopentilasetat27050540100
204-696-9124-38-9Karbondioksit90005000
204-697-4124-40-3Dimetilamin3,829,45
204-826-4127-19-5N,N-Dimetilasetamid36107220Deri
205-438-8140-88-5Etilakrilat2154210
205-480-7141-32-2n-Butilakrilat1125310
205-483-3141-43-52-Aminoetanol2,517,63Deri
205-563-8142-82-5n-Heptan2085500
205-634-3144-62-7Oksalik asit1
206-992-3420-04-2Siyanamid10,58Deri
207-343-7463-82-1Neopentan30001000
208-394-8526-73-81,2,3-Trimetilbenzen10020
208-793-7541-85-55-Metilheptan-3-on531010720
620-11-13-Pentilasetat27050540100
210-866-3624-83-9Metilizosiyanat0,02
625-16-1Amilasetat (tert)27050540100
210-946-8626-38-01-Metilbutilasetat27050540100
211-047-3628-63-7Pentilasetat27050540100
212-828-1872-50-4n-Metil-2-pirolidon40108020Deri
2 151 3731305-62-0Kalsiyumdihidroksit (9)5
215-236-11314-56-3Difosfor pentaoksit1
215-242-41314-80-3Difosfor pentasülfür1
2 152 9321319-77-3Krezoller (Tüm izomerleri) (9)225
215-535-71330-20-7Ksilen (karışım izomerleri, saf)22150442100Deri
216-653-11634-04-4Tersiyer-bütil-metil-eter183,550367100
222-995-23689-24-5Sulfotep0,1Deri
2 311 1617440-06-4Platin (Metalik) (9)1
231-131-37440-22-4Gümüş (metalik)0,1
2 314 8437580-67-8Lityumhidrür (9)0,025
231-634-87664-39-3Hidrojen  florür1,51,82,53
231-639-57664-93-9Sülfürik asit (buharı) (10) (11)0,05
231-595-77647-01-0Hidrojen klorür851510
231-633-27664-38-2Ortofosforik asit12
231-635-37664-41-7Amonyak  (anhidroz)14203650
231-714-27697-37-2Nitrik asit2,61
231-778-17726-95-6Brom0,70,1
231-954-87782-41-4Flor1,5813,162
231-959-57782-50-5Klor1,50,5
231-977-37783-06-4Hidrojen sülfit751410
231-978-97783-07-5Dihidrojen selenür0,070,020,170,05
232-260-87803-51-2Fosfin0,140,10,280,2
8003-34-7Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmış)1
233-060-310026-13-8Fosfor pentaklorür1
233-113-010035-10-6Hidrojen bromür6,72
2 332 71010102-43-9Azotmonoksit3025
247-852-126628-22-8Sodyum azid0,10,3Deri
252-104-234590-94-8(2-Metoksimetiletoksi)-propanol30850Deri

 

)      1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir.

 

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate alınabilir.

 

1  )     EINECS        :    Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

2  )     CAS               :    Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

)     Özel işaret :    “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

4  )     TWA             :    8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

5  )     STEL              :    Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst

                                        sınır değeri.

6  )     mg/m3             :    20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

                                        maddenin miligram cinsinden miktarı.

7  )     ppm             :    1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

 ( 8  )                          :  Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır değerlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır.

9  )                           :    Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.

10 )                          :  Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken,  ortamda bulunabilecek diğer sülfür bileşiklerinin olası  sınırlamaları ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır.

11 )  Buhar             :  Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile  ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller  olarak tanımlanır.

 

EK – 2
BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER  VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ

  1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1.           Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan.

1.2.           Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1.     Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/mten fazla ise,

1.2.2.     Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

 

 

EK – 3
KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

 

  1. a)Kimyasal Maddeler:
EINECS No ( )CAS No ( )Madde AdıYasak Uygulanmayacak

Limit Değer

202-080-491-59-82-naftilamin ve tuzları% 0,1 (ağırlıkça)
202-177-192-67-14-aminodifenil ve tuzları% 0,1 (ağırlıkça)
202-199-192-87-5Benzidin ve tuzları% 0,1 (ağırlıkça)
202-204-792-93-34-nitrodifenil% 0,1 (ağırlıkça)

 

)   EINECS     :  Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

)   CAS           :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

 

  1. b)Yapılan işler :                                         –

 

EK – 4
SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ

 

  1. a) Sıvı Oksijen tankları için:

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3)Uzaklık (m)
  0-101
11-502
 51-1003
101-2004
    201-100005

 

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve sıvı  boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3)Uzaklık (m)
0-1003
101-2004
201-4005
401-10006
1001-200010
2001-300013
3001-1000015

 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3)Uzaklık (m)
    0-4005
  401-10006
1001-200010
2001-300013
3001-400014
  4001-1000015

 

  1. b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3)Uzaklık (m)
0-1001
101-6002
601-10003
1001-30004
3001-100005

 

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı  arasındaki uzaklıklar.

 

Tank kapasitesi (m3)Uzaklık (m)
0-1003
101-2004
201-4005
401-6006
601-9007
901-10008
1001-200010
2001-300012
3001-400014
4001-1000015

 

 

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.