Yayınlar

iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

79 / 100 SEO Puanı

 

EK-1
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop,
b) Tansiyon aleti,
c) Otoskop,
ç) Oftalmoskop,
d) Termometre,
e) Işık kaynağı,
f) Küçük cerrahi seti,
g) Paravan, perde v.b,
ğ) Muayene masası,
h) Refleks çekici,
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer,
j) Pansuman seti,
k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
l) Keskin atık kabı,
m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
n) Seyyar lamba,
o) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
ö) İlaç ve malzeme dolabı,
p) EKG cihazı
r) Negatoskop
s)Tekerlekli sandalye,
ş) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
___
Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

 

OSGB Yetki Belgesi

 

(Değişik:RG-30/6/2016 3 -29758)

EK-3
OSGB İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

OSGB:
Unvanı:
Yetki Belgesi Tarih ve No:
Adresi:
SGK Sicil No:
Vergi Dairesi/No:
Tel No: Faks No: E-posta:
İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi: (dakika/ay)
İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi: (dakika/ay)
İşyerine verilecek diğer sağlık personelinin hizmet süresi: (dakika/ay)
Hizmet alan kamu kurum veya kuruluşunun:
Unvanı:
Adresi:
*SGK Sicil No:
Vergi Dairesi/No:
Tel No: Faks No: E-posta:
**Tehlike sınıfı: ***Çalışan sayısı: Faaliyet alanı:
Hizmet verecek iş güvenliği uzmanının:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Mesleği:
Belge sınıfı Tarih ve No:
Hizmet verecek işyeri hekiminin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Belge Tarih ve No:
Hizmet verecek diğer sağlık personelinin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Mesleği:
Belge Tarih ve No:
İş bu sözleşme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre
müştereken imzalanmıştır.
Tarih …./…./….

OSGB Yetkilisi Kamu Kurum veya Kuruluşunun Yetkilisi
İmza İmza
* : Kamu kurum veya kuruluşları için zorunlu olmayıp var ise yazılmalıdır.
** : İlgili kamu kurum veya kuruluşunun beyanı esas olup tek işyeri altında birden fazla esas faaliyet olduğu durumlarda tüm
çalışanlar için tehlike sınıfı en yüksek olan faaliyete göre belirlenmelidir.
*** : Çırak ve stajyerler haricinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilgili işyerinin bünyesinde bulunan tüm çalışan sayısı esas
alınmalıdır.
Not: Bu belge İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlenmeler tamamlanıp ilan edilinceye kadar geçerlidir. Düzenlen bu
belgenin bir nüshası hizmet verecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline verilir.

 

 

(Değişik:RG-30/6/2016-29758)

EK-4
10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliği ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan şartları sağlamış olmam sebebiyle bilgileri aşağıda mevcut bulunan ………………………….. SGK sicil numaralı (Kamu kurum veya kuruluşlarında zorunlu olmayıp var ise yazılmalıdır.) ……………………….’de (işyerinin/kamu kurum veya kuruluşunun unvanı) mevcut görevlerimin yanında aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de üstlendiğimi beyan ve taahhüt ederim.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenen Kişinin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi Tarih ve No:
İkamet Adresi:
Tel No: Faks No: E-posta:
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Üstlenildiği İşyerinin/Kamu kurum veya
kuruluşunun:
Unvanı:
Adresi:
Tel No:
Faks No:
Vergi No:
Vergi Dairesi:
Faaliyet Alanı:
*SGK Sicil No:
**Çalışan Sayısı:
Çalışma Süresi (Dakika/Ay):
Tarih

Görevi Üstlenen Kişinin Adı Soyadı
İmza – Kaşe
* : Kamu kurum veya kuruluşları için zorunlu olmayıp var ise yazılmalıdır.
** : Çırak ve stajyerler haricinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilgili işyerinin bünyesinde bulunan tüm çalışan sayısı esas
alınmalıdır.
Not: Bu belge İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlenmeleri

 

İşyeri Hekimi Görevlendirme Belgesi

 

 

İşyeri Uzmanı Görevlendirme

 

Sağlık Personeli Görevlendirme Belgesi

 

(Değişik:RG-30/6/2016-29758)

EK-6
İŞVERENİN KENDİ İŞYERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında bilgileri aşağıda mevcut bulunan ………………………….. SGK Sicil numaralı ve ……………………….unvanlı işyerimde işveren olmamın yanında aynı zamanda aşağıda belirtilen görevi de ifa edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Üstlenilen görev:
İşyeri hekimliği İş güvenliği uzmanlığı Diğer sağlık personeli
İşverenin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Mesleği / Diploma Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
Sertifika sınıfı:
İkamet Adresi:
Tel No: Faks No: E-posta:
İşyerinin:
Unvanı:
Adresi:
Tel No:
Faks No:
E-posta:
Vergi No:
Vergi Dairesi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No:
Çalışan sayısı:
Çalışma Süresi (Saat/Ay):
Çalıştığım İşler/İşyerleri:
(Çalışılan her işyeri için ayrı ayrı yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No:
Çalışma Süresi (Saat/Ay):
Tarih

İşveren
İmza – Kaşe
* : Kamu kurum veya kuruluşları için zorunlu olmayıp var ise yazılmalıdır.
** : İlgili kamu kurum veya kuruluşunun beyanı esas olup tek işyeri altında birden fazla esas faaliyet olduğu durumlarda tüm
çalışanlar için tehlike sınıfı en yüksek olan faaliyete göre belirlenmelidir.

*** : Çırak ve stajyerler haricinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilgili işyerinin bünyesinde bulunan tüm çalışan sayısı esas alınmalıdır.

 

 

OSGB İhtar Listesi

 

 

 

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.