Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA / 26361

Güncelleme: 05.08.2018

 

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi   ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları kapsar.

(2) Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve ek-1 de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

MADDE 3 – Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,

(2) 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile bunu tadil eden 93/68/EEC, 93/95/EEC ve 96/58/EC sayılı direktiflere parelel olarak,

hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  AT : Avrupa Topluluğunu,

b) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen KKD’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir belgeyi,

c) AT Uygunluk Beyanı: İmalatçının piyasaya arz ettiği KKD’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

e) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

f) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD);

1) Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,

2) Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı,

3) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Koruyucu Donanımın Piyasaya Arzı ve Uygunluk Varsayımı

 

MADDE 5 – Kişisel koruyucu donanımın piyasaya arzı

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen KKD; ek-2 de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalı ve amacı doğrultusunda kullanıldığında kullanıcıların, diğer bireylerin, hayvanların ve eşyaların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci bölümlerinde belirtilen belgelendirme işlemleri de dahil olmak üzere, tüm hükümlerine uygunluğu gösteren ve CE uygunluk işaretini taşıyan ilgili KKD veya KKD parçalarının piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez.

(3) KKD ile birlikte kullanılmak amacıyla üretilen ve CE işareti taşımayan KKD parçalarının, KKD’nin temel parçası olmadıkları sürece piyasaya arzı engellenemez.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan KKD’lerin, bu durumu belirten ve imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeksizin hiçbir amaçla kullanılamayacağı ve/veya satılamayacağını gösteren açık bir işaret taşımadığı sürece, fuarlarda ve sergilerde tanıtımı ve gösterimi yapılamaz.

MADDE 6 – Uygunluk varsayımı

MADDE 6 – (1) 10 uncu maddede belirtilen ve imalatçı tarafından AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek CE işareti iliştirilen KKD’lerin, ek-2 de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

(2) 10 uncu maddede belirtilenler dışındaki KKD’lerin onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen ve ürünün uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygunluğunu gösteren belgeye göre CE işareti taşıması ve imalatçı tarafından uygunluk beyanı düzenlenmesi şartıyla, ek-2 de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

(3) İmalatçının ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardı uygulamadığı, kısmen uyguladığı veya böyle bir standardın bulunmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen belge 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde, KKD’nin temel gereklere uygunluğunu gösterir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında CE işareti taşıması gereken KKD’nin diğer yönlerden başka yönetmelikler için de CE işareti taşıması gerekiyorsa, CE işareti, aynı zamanda KKD’nin söz konusu ilgili bütün yönetmelik hükümlerine de uygunluğunun kabul edilmiş olduğunu gösterir.

(5) Bir veya birden fazla yönetmelik kapsamında bulunan KKD’ler için söz konusu diğer yönetmelikler bir geçiş süresi içinde imalatçıya hangi yönetmeliği uygulayacağını seçme hakkı veriyorsa, CE işareti imalatçının uyguladığı sadece o yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliklerin ilgili hükümleri, ürün beraberindeki belge, uyarı ve talimatlarda belirtilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki KKD’lere ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standardlar ve referans numaraları Resmî Gazete’ de yayımlanır.

MADDE 7 – Standardın temel gerekleri karşılamaması

MADDE 7 – (1) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standardın bu Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde yer alan temel gerekleri tam olarak karşılamadığını tespit ederse, durumu gerekçeleri ile birlikte, 98/34/EC direktifinde belirtilen usuller esas alınarak Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

MADDE 8 – Yaptırım işlemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, amacına uygun olarak kullanılan ve CE işareti taşıyan KKD’nin, kişilerin, hayvanların veya eşyaların güvenliğini tehlikeye attığı durumlarda, söz konusu donanımın pazardan kaldırılması ve pazarlanmasının yasaklanması veya serbest dolaşımının engellenmesi için gerekli tüm önlemleri alır.

(2) Bakanlık, bu durumdan Müsteşarlığı derhal haberdar ederek, kararının nedenlerini ve özellikle, uygunsuzluğun aşağıda belirtilen sebeplerden hangisi olduğunu izah eder.

a) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmaması,

b) 6 ncı maddede bahsedilen standartların yetersiz uygulanması,

c) 6 ncı maddede bahsedilen standartların kendilerinden kaynaklanan eksiklerin bulunması.

(3) CE işaretini taşıyan ancak temel gereklerle uygunluk içinde olmayan KKD için Bakanlık, CE uygunluk işareti koymakla sorumlu olanlara yönelik olarak gerekli önlemi alır ve bu durumdan Müsteşarlığa bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelendirme İşlemleri

MADDE 9 – Belgelendirme

MADDE 9 – (1) Bir KKD modeli piyasaya arz edilmeden önce, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere, EK-III’de belirtilen teknik belgeleri hazırlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilenler dışında kalan KKD’lerin seri üretimine başlamadan önce imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, KKD’nin bir modelini 15 inci maddede belirtilen AT tip incelemesi için onaylanmış kuruluşa gönderir.

(3) Bütün KKD’ler için 28 inci maddede belirtilen AT uygunluk beyanı hazırlanır.

MADDE 10 – Basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi

MADDE 10 – (1) Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki bir KKD için AT tip incelemesi gerekmez.

(2) Bu kategoriye giren KKD’ler kullanıcıyı, özellikle;

a) Bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü  ve benzeri yüzeysel mekanik etki,

b) Seyreltik deterjan çözeltisi ve benzeri çözeltilere karşı kullanılan eldivenler ve benzeri zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddeleri,

c) Mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler ve benzerleri gibi 50°C’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike yaratmayan diğer etki,

ç) Başlıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar ve benzeri doğal atmosferik etken,

d) Kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar ve benzerleri gibi vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbeler ve titreşim,

e) Güneş ışığı,

risklerine karşı korurlar.

MADDE 11 – Karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi

MADDE 11 – (1) Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi ve geriye dönüşü mümkün olmayan risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki KKD’lerin üretiminde, imalatçının seçimine göre bu Yönetmeliğin Altıncı veya Yedinci bölümünde belirtilen prosedürlerden birisine tabi tutulduktan sonra AT inceleme belgesi alınarak imalatçı tarafından 28 inci maddede belirtilen bir AT uygunluk beyanı hazırlanır.

(2) Bu kategoriye giren KKD’ler şunlardır;

a)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksikgazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları,

b) Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları,

c) Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar,

ç) Etkisi 100°C veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,

d)Eksi 50°C veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen düşük sıcaklıktakiortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,

e) Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar,

f) Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilim işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşlar

MADDE 12 – Onaylanmış kuruluşlarda aranacak koşullar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunacak onaylanmış kuruluşların, 4703 sayılı Kanun , 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek-5’inde belirtilen koşullara sahip olması gerekir. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standardlarda belirtilen kriterleri sağlayan kuruluşların söz konusu koşulları karşıladığı varsayılır.

MADDE 13 – Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmeleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen prosedürlere ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirecek onaylanmış kuruluş, 4703 sayılı Kanun ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek-5’inde belirtilen şartları sağlamalıdır. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlarda belirtilen değerlendirme kriterlerini karşılayan kuruluşların bu gerekliliği sağladığı varsayılır.

(2) Bakanlık, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından uygun göreceği sayıda kuruluşu, 12 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

(3) Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı işlemler ile ürünler Komisyona bildirilmek üzere Bakanlık tarafından Müsteşarlığa bildirilir.

(4) Komisyon tarafından bu kuruluşlar için kimlik kayıt numarasının verilmesinden itibaren üç ay içinde, bunların adları, adresleri, uygunluk değerlendirmesi yapacakları işlemler ile ürünlerin ve Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numaralarının Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla bu kuruluşlar onaylanmış kuruluş statüsünü elde ederler.

(5) Bakanlık, bu bilgileri Komisyona ve üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa  bildirir.

MADDE 14 – Onayın geri çekilmesi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, onaylanmış bir kuruluşun ek-5’te belirtilen şartları sağlamadığını tespit ederse, onayını geri çeker. Bakanlık söz konusu durumu, Komisyona ve üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Avrupa Topluluğu Tip İncelemesi

MADDE 15 – İnceleme başvurusu

MADDE 15 – (1) AT tip inceleme başvurusu, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, KKD modelinin bu Yönetmelikteki şartları sağlayıp sağlamadığının incelenerek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla onaylanmış bir kuruluşa yapılır.

(2) Birden fazla onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulamaz.

(3) Başvuru şunları kapsamalıdır;

a) İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi ile söz konusu KKD’nin üretileceği işyerinin unvan ve adresleri,

b) Ek-3’de belirtilen, imalatçının teknik dosyası,

c) Onaylanacak modelden yeterli sayıda örnek.

MADDE 16 – İnceleme yöntemi

MADDE 16 – (1) Onaylanmış kuruluş, aşağıda belirtilen yönteme uygun olarak AT tip incelemesini yürütür.

a) İmalatçının teknik dosyasının incelenmesi: İmalatçının teknik dosyasının ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olup olmadığı incelenir. İmalatçı uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamamışsa veya kısmen uygulamışsa veya böyle bir standard yoksa onaylanmış kuruluş, imalatçının teknik dosyasının, imalatçı tarafından kullanılan teknik özelliklere uygunluğunu incelemeden önce söz konusu özelliklerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

b) Modelin incelenmesi: Onaylanmış kuruluş modelin, imalatçının teknik dosyasına uygun olarak üretilip üretilmediğini ve öngörülen amaç doğrultusunda tam bir güvenlik içinde kullanılıp kullanılamayacağını belirledikten sonra, modelin uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olup olmadığını tespit etmek için gerekli inceleme ve testleri yapar.

(2) İmalatçı, uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamamışsa veya kısmen uygulamışsa veya böyle bir standard yoksa onaylanmış kuruluş, modelin temel gereklere ve imalatçı tarafından verilen teknik özelliklere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli inceleme ve testleri gerçekleştirir.

MADDE 17 – Belge düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) 16 ncı maddede belirtilen şartları sağlayan model için, onaylanmış kuruluş bir AT tip inceleme belgesi düzenler ve durumu başvuru sahibine bildirir.

(2) Bu belgede yer alması gereken hususlar şunlardır;

a) Modelin tanınmasını sağlayacak gerekli açıklamalar ve çizimler,

b) Modelle ilgili her türlü özellik,

c) İncelemede elde edilen bulgular.

(3) Komisyon, diğer onaylanmış kuruluşlar ve üye devletler, gerekçesini belirterek, AT tip inceleme belgesini, imalatçının teknik dosyasıyla muayene ve test raporlarının bir kopyasını alabilirler.

MADDE 18 – Belgelerin saklanması zorunluluğu

MADDE 18 – (1) İmalatçının teknik dosyası, inceleme ve test raporlarının birer kopyası, KKD’nin piyasaya verilişini takip eden on yıl süre ile hem imalatçı hem de onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık incelemesine hazır bulundurulmak üzere saklanır.

MADDE 19 – Onaylanmış kuruluşun yükümlülüğü

MADDE 19 – (1) AT tip inceleme belgesi vermeyi reddeden veya belgeyi geri çeken onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşları ve Bakanlığı bu durumdan haberdar eder. Bakanlık, bu kararı, gerekçeleri ile birlikte Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Nihai Ürün İçin Avrupa Topluluğu Kalite Kontrolü

MADDE 20 – İmalatçının sorumluluğu

MADDE 20 – (1) İmalatçı, KKD’nin en son kontrol ve testleri de dahil olmak üzere, üretim prosesinin onaylanmış AT tip inceleme belgesinde belirtilenlere, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sözü edilen temel gereklere uygun olması ve homojen bir üretimin sağlanması için gerekli bütün önlemleri alır.

MADDE 21 – Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu

MADDE 21 – (1) İmalatçı tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, ürünün gerekli kontrollerini yılda en az bir kez ve önceden belirlenmemiş bir zamanda yapar. Bu amaçla onaylanmış kuruluş, alacağı yeterli miktardaki KKD örneklerine ya uyumlaştırılmış standardlarda belirtilen uygunluk testlerini yaparak ya da gerçekleştirilecek uygun testlerle bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol ederek imalatçıya bir test raporu verir.

(2) Bu raporda, yapılan testler sonucunda üretimin homojen olmadığı, incelenen KKD’nin onaylanmış AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uymadığı veya ilgili temel gerekleri karşılamadığı belirtiliyorsa, onaylanmış kuruluş, kaydedilen eksiklik veya eksikliklerin yapısına bağlı olarak uygun önlemleri alır ve bu konuda kendisine yetki veren Bakanlığa bilgi verir.

(3) Testleri yapan onaylanmış kuruluş, AT tip inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluş değilse ve örneklerin uygunluk değerlendirmesinde güçlükle karşılaşırsa, AT tip inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluşla temas kurulur.

MADDE 22 –Test raporlarının saklanması

MADDE 22 – (1) İmalatçı, testleri yapan onaylanmış kuruluşun verdiği raporu, istenmesi halinde yetkililere sunmak üzere hazır bulundurur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Üretimde Avrupa Topluluğu Kalite Kontrol Sistemi

MADDE 23 – Başvuru

MADDE 23 – (1) İmalatçı, üretimde kalite kontrol sisteminin onayı için seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Bu başvuru sırasında verilecek bilgi ve belgeler şunlardır;

a) Kalite kontrol sistemine ilişkin belgeler,

b) Varsa onaylanmış modele ilişkin belgeleri de kapsayan söz konusu KKD’nin kategorisi ile ilgili gerekli tüm bilgiler,

c) Kalite kontrol sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini sağlama ve bu sistemden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü.

MADDE 24 – Kalite kontrol sisteminin oluşturulması

MADDE 24 – (1) Kalite kontrol sistemi içinde her KKD incelenerek bu Yönetmelikte sözü edilen temel gereklere uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla 21 inci maddede belirtilen testlerden geçirilir.

(2) Kalite kontrol sistemine ilişkin belgelerde özellikle aşağıdaki hususlar yeterli düzeyde tanımlanır;

a) Kalite hedefleri, organizasyon şeması, üretim kalitesi açısından yöneticilerin sorumlulukları ve yetkileri,

b) Üretim sonrası yapılması gereken kontroller ve testler,

c) Kalite kontrol sisteminin etkili çalışmasını sağlamak için başvurulması gereken yöntem ve araçlar.

MADDE 25 – Kalite kontrol sisteminin uygunluğu

MADDE 25 – (1) Onaylanmış kuruluş, üretimde kalite kontrol sisteminin 24 üncü maddede belirtilen hususlara uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla sistemi inceler. Onaylanmış kuruluş, kalite kontrol sisteminin bütün kısımları için gerekli objektif değerlendirmeyi yaparak sistemin özellikle üretilen KKD’nin onaylanmış modele uygunluk sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek, elde edilen sonuçları içeren gerekçeli kararı imalatçıya bildirir. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgulardan KKD’nin onaylanmış modele uygun olduğu belgelenirse kalite kontrol sisteminin ilgili uyumlaştırılmış standardlara uygunluğunu kabul eder.

MADDE 26 – Kalite kontrol sisteminin değiştirilmesi

MADDE 26 – (1) İmalatçı, kalite kontrol sisteminde değişikliği amaçlayan her planı, kalite kontrol sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa önceden bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, önerilen değişikliği inceleyerek, değiştirilen kalite kontrol sisteminin ilgili koşulları sağlayıp sağlamadığına karar verir. Kontrollerden sonra elde edilen sonuçları da içeren gerekçeli değerlendirme kararını imalatçıya bildirir.

MADDE 27 – Kalite kontrol sisteminin denetim ve gözetimi

MADDE 27 – (1) İmalatçı, kabul edilmiş kalite kontrol sisteminden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla bir onaylanmış kuruluşu yetkilendirir ve bu kuruluş, yetkililerine KKD’nin kontrolü ve testlerinin yapıldığı ve depolandığı sahalara giriş izni verir. Özellikle, kalite kontrol sistemiyle ilgili teknik belgeleri ve kalite kontrol talimatlarına ilişkin gerekli tüm dokümanı sağlar.

(2) Onaylanmış kuruluş, imalatçının onaylanmış kalite kontrol sistemini uygulaması ve sürdürmesini sağlamak için periyodik olarak denetim yapar ve düzenlediği raporların bir kopyasını imalatçıya verir.

(3) Onaylanmış kuruluş, periyodik denetimlerin yanı sıra önceden belirlenmemiş zamanlarda da imalatçıyı kontrol eder veya denetler. Bu durumda, onaylanmış kuruluş kontrole dair bir raporu veya denetim raporunu imalatçıya verir.

(4) İmalatçı,  onaylanmış kuruluş tarafından verilen raporları,  istenmesi halinde yetkililere sunmak üzere hazır bulundurur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı ve CE İşareti

MADDE 28 – Avrupa topluluğu uygunluk beyanı

MADDE 28 – (1) İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, piyasaya arz ettiği KKD’ lerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belgelendirmek amacıyla ek-6 daki forma uygun bir beyan hazırlayıp Bakanlığa sunar. Bu işlemi yerine getiren imalatçı veya Türkiye’deki yerleşik yetkili temsilcisi tarafından her KKD’ ye 29 uncu maddede belirtildiği şekilde CE işareti konulur.

MADDE 29 – CE işareti

MADDE 29 – (1) CE işareti, ek-4 de gösterilen örneğe uygun olarak her bir KKD’nin üzerine öngörülen kullanma ömrü süresince kolayca görülebilecek, okunabilecek ve silinmeyecek bir şekilde konur. Ürünün özelliklerinden dolayı bunun mümkün olmadığı durumlarda, CE işareti ambalaj üzerine konur. Altıncı ve Yedinci Bölümlerde belirtildiği üzere, üretimin kontrolü aşamasında bir onaylanmış kuruluşun devreye girmesi durumunda, CE işaretine bu kuruluşun kimlik numarası da eklenir.

(2) KKD’lerin üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştirilmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak KKD’ ye ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin gerçeğe uymayan şekilde konulduğu belirlenirse, imalatçı veya yetkili temsilcisi, ürünü CE işaretiyle ilgili hükümlere uygun hale getirmek ve Bakanlığın koyduğu koşullar altında ihlale son vermekle yükümlüdür,

b) Uygunsuzluk sürdüğü takdirde, Bakanlık, söz konusu ürünün pazara sürülmesinikısıtlayıcı ya da yasaklayıcı uygun önlemleri alarak 8 inci maddede belirtilen prosedüreuygun olarak piyasadan geri çektirilmesini sağlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli  ve Son Hükümler

MADDE 30 – Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 30 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlamak ve kullanıcıyı korumak amacıyla, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik esaslarına göre, KKD’lerin piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerini yürütür.

MADDE 31 – KKD’den sayılan parçalar

MADDE 31 – (1) KKD’nin rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçaları da KKD sayılır.

(2) Kullanıcı tarafından maruziyet süresince sürekli olarak kullanılmayı veya giyilmeyi amaçlamasa da ilave bir dış cihazla birleştirilerek KKD ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem o cihazın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir.

MADDE 32 – Yürürlükten kaldırma

MADDE 32 – (1) 9/2/2004 tarihli ve 25368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Yürürlükteki tebliğlerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9/2/2004 tarihli ve 25368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre halen yürürlükte bulunan tebliğlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

MADDE 33 – Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için diğer sayfaya geçiniz….

EKLER

Bu Yönetmelik Kapsamına Girmeyen Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi

Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

İmalatçının Sunacağı Teknik Belgeler

Ce İşareti

Onaylanmış Kuruluşun Yerine Getirmesi Gereken Koşullar

EC Declaration of Conformity


Sayfalar: 1 2

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın