Laboratuvarda iş güvenliği

Laboratuvarda iş güvenliği

Laboratuvarda iş güvenliği

Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır

Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple laboratuvarda çalışan kişilerin laboratuvar sorumluları tarafından yapılacak uyarılara uyuması gerekmektedir.

Laboratuvar Genel Kuralları

  • Laboratuvarda çalışılırken uzun beyaz önlük giyilmeli ve laboratuar boyunca önünün ilikli tutulmalıdır.
  • Laboratuvarda rahat ve düz ayakkabı giyilmeli ve özellikle açık ayakkabı giyilmemelidir
  • Çalışmanın niteliğine göre gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
  • Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven, vb. ile çıkılmamalıdır.
  • Laboratuvarda sigara içilmemelidir.
  • Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır
 • Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır
 • Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalıdır
 • Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir
 • Laboratuvarda bulunan hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır
 • Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır
 • Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır
 • Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır

Laboratuvar Ekipmanlarının Kullanılmasında İş Güvenliği

Çalışma Alanları

 • Laboratuvarda çalıştığınız alanı her zaman temiz tutunuz.
 • Laboratuvar çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve cam malzemeler mutlaka temiz bırakılmalıdır
 • Laboratuvar ortamına numune/kimyasal madde dökülmesi durumunda temizlenmeli ve gerekirse laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir
 • Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, Laboratuvar Yönetimi’nce tanımlanan kurallar doğrultusunda uzaklaştırılmalıdır
 • Laboratuvar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük kullanılması zorunludur
 • Çözeltiler ihtiyaca uygun miktarlarda hazırlanmalıdır
 • Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Aynı kaşık temizlenmeden başka bir madde içine sokulmamalıdır. Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi takdirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, onu bozabilir
 • Cam kapaklı şişeler açılamadığı durumlarda şişe kapağına bir tahta parçası ile hafifçe vurularak gevşetilmeli, bu fayda etmediği takdirde camın genişlemesi için küçük bir alevle şişe döndürülerek boğazı dikkatlice ısıtılmalı veya şişe bir müddet su içinde batırılmış vaziyette bırakılmalıdır.
 • Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmamalı, üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan kaplarda ısıtma ve kaynatma yapılmamalıdır.
 • Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin ağzında kalan son damlaların da şişenin kendi kapağı ile silinmesi en uygun şekildir.
 • Çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gerek görünüş ve gerekse yanlışlıklara meydan verilmemesi için gereklidir. Kağıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca akmayan kalemle yazılmalıdır. Direkt cam üzerine yapılacak işaretlemeler cam kalemi kullanılmalıdır.
 • Organik çözücüler lavaboya dökülmemelidir
 • Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir (karıştırılmamalaıdır). Çözelti şişelere doldurulurken dörtte bir kadar kısım genişleme payı olarak bırakılır
 • Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel eldiven veya bez kullanılmalıdır. Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik tıpa geçirilmemelidir. Böyle uçlar; havagazı ocağı, zımpara veya eğe ile düzgün hale getirilmelidir
 • Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır.
 • Benzen, eter ve karbonsülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır. Eter buharları 5 metre ve hatta daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir
 • Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalışılmalıdır.

Çeker Ocaklar / Havalandırma Kabinleri

  • Hava kabinleri ya da çeker ocak olarak bilinen havalandırmalı kabinler, kimyasal ya da mikrobiyolojik analizlerin güvenli bir şekilde, kullanıcıya ve çevreye zarar vermeden yapılmasına olanak tanırlar. Bu kabinler kullanım amacına ve laboratuvar imkanlarına göre çok çeşitli şekillerde dizayn edilebilirler.
  • Civa herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz kükürt serpilmeli ve bu yolla sülfür haline getirilerek zararsız hale sokulmalıdır.
  • Termometre kırıklarının civalı kısımları ya da civa artıkları asla çöpe ya da lavaboya atılmamalı, atık birimine teslim edilmelidir.
  • Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır. Desikatör gibi özel tasarıma sahip cihazlar kuralına uygun bir şekilde taşınmalı, taşınırken mutlaka kapak ve ana kısım birlikte tutulmalıdır. Desikatör kapakları ara sıra vazelin ile yağlanmalıdır.
 • Asit, baz gibi aşındırıcı-yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hallerde derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır

laboratuvarlarda iş güvenliği

Çözelti Hazırlamada Güvenlik

 • Çözelti hazırlarken kimyasal maddelerin “Güvenlik Bilgi Formlarında (Material Safety Data Sheet, MSDS)” belirtilen güvenlik önlemleri alınmalıdır
 • Korozif (aşındırıcı) maddelerle çözelti hazırlanması sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır
 • Laboratuarda yanıcı ve toksik maddelerle çalışılırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır
 • Asidin üzerine kesinlikle su ilave edilmemeli, asit suya azar azar karıştırılarak ilave edilmelidir
 • Çözelti için kullanılacak kimyasal maddeler, stok kabından gerekli miktarda alınmalı ve artan kimyasal madde stok kabına tekrar geri konulmamalıdır
 • Stok şişesine pipet daldırılmamalıdır
 • Pipet kullanırken mutlaka puar kullanılmalıdır. Kesinlikle ağız ile kimyasal madde çekilmemelidir

Numune ve Çözelti Saklamada Güvenlik

 • Oda sıcaklığında bozulabilecek numuneler,  standartlar ve yüksek uçuculuğa sahip olan kimyasallar buzdolabında ağzı kapalı şişelerde saklanmalıdır

Kimyasal Madde Stoklamada Güvenlik

 • Laboratuvar yönetimi tarafından alınan her türlü kimyasal madde “kimyasal madde saklama odası”nda stoklanmalıdır
 • Araştırma/uygulama projelerine ait kimyasal maddelerin bu durumları üzerlerindeki etikette ve envanterde belirtilmelidir
 • Kimyasal maddeler alfabetik olarak raflarda sıralanmalıdır ve kullanıldıktan sonra yerlerine geri konulmalıdır
 • Satın alınan kimyasal maddeler envantere kaydedilmeli ve Güvenlik Bilgi Formları dosyasına eklenmelidir
 • Azalan kimyasal maddeler envanterde ayrılan açıklama bölümüne kaydedilmeli ve laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir
 • Korozif maddeler çelik dolaplarda saklanmalıdır
 • Uçucu özelliğe sahip kimyasal maddeler +4°C de saklanmalıdır
 • Kimyasal madde miktarı ihtiyaca göre belirlenmeli ve maddenin raf ömrü göz önünde bulundurularak satın alınmalıdır

Etiketleme Sırasında Güvenlik

 • Kimyasallar, numuneler, çözeltiler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket üzerinde hazırlanış tarihi, saklama süresi, numune sahibi, çözeltinin/numunenin özellikleri ve diğer gerekli olabilecek bilgiler yer almalıdır
 • Numunenin/çözeltinin yeni bir kaba aktarılması durumunda da yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır

Atıkların Uzaklaştırılması Sırasında Güvenlik

 • Laboratuvarda oluşan atıklar, kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmalı ve daha sonra uzaklaştırılmaktadır
 • Atık kutularında belirtilen sınıflara dikkat ederek atıklar uzaklaştırılmalıdır
 • Çatlak ve kırık cam malzemeler kullanılmamalı bu durum laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir

 

Kimyasallar Tehlike Uyarı İşaretleri

 

F: Şiddetli alev alıcı Özelliği: Parlama noktası 21 °C’nin altında olan “kolay alev alan sıvılar ile kolay tutuşan katıları” belirtir.

Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.

 

F+ : Çok şiddetli alev alıcıÖzelliği: Alevlenme noktası O °C’nin altında, kaynama noktası maksimum 35 °C olan sıvılardır. Normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan gaz ve gaz karışımlarıdır.

Önlem: Önlem: Çıplak ateşten, kıvılcımdan ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır

Xn: Zararlı Madde Özelliği: Solunduğunda , yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumda sağlığa zarar verebilir.

Önlem:  İnsan vücuduyla temas önlenmelidir

Laboratuvarlarda Güvenlik Önlemleri 6Xi: Tahriş Edici MaddeÖzelliği:  Aşındırıcı olmamasına rağmen deriyle ani, uzun süreli veya tekrarlı teması iltihaplara yol açabilir
Laboratuvarlarda Güvenlik Önlemleri 7O: Oksitleyici (Yükseltgen)Özelliği: Organik peroksitler, herhangi bir yanıcı madde ile temas etmeseler bile patlayıcı özelliğ olan yükseltgen maddelerdir. Diğer yükseltgenler ise, kendileri yanıcı olmasalar bile, oksijen varlığında alav alabilirler.

Önlem: Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır

E: Patlayıcı  Özelliği: Ekzotermik olarak reaksiyona giren kimyasallardır. Ateşle yaklaştırıldıklarında patlayabilirler
T : ZehirliÖzelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

 

T+ : Çok ZehirliÖzelliği: Solunduğunda, yutulduğunda ve deriye temas ettiği durumlarda sağlığa zarar verebilir, hatta öldürücü olabilir.

Önlem: İnsan vücuduyla temas engellenmeli, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

 

N : Çevre için tehlikeliÖzelliği: Bu tür maddelerin ortamda bulunması, doğal dengenin değişmesi açısından ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar verebilir.

Önlem: Risk göz önüne alınarak bu tür maddelerin toprakla veya çevreyle teması engellenmelidir.

 

C: Aşındırıcı (korozif)Özelliği: Canlı dokulara zarar verir.

Önlem: Gözleri, deriyi ve kıyafetleri korumak için özel önlemler alınmalıdır. Buharları solunmamalı, aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır

 

Kimyasalların Riskleri ve Güvenliği

 

Kimyasalların Riskleri

Kimyasallar gibi tehlikeli maddelerin etiketleri, muhakkak tehlike isaretlerine ilaveten ayrıca bu kimyasalların getirdigi riskleri göstermeli ve alınacak tedbirler hakkında bilgi vermelidir.

Kimyasalların içerdigi riskler R (risk) cümleleri olarak verilmektedir. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliginde tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumlarının açık ifadeleri olan R Kodları ve bunların kombinasyonları verilmiştir.

 

Risk Durumları
Risk İbaresiAçıklama
R1Kuru halde patlayıcıdır
R2Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları  ile   temasında patlama riski
R3Sok, sürtünme, alev ve diger tutusturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
R4Çok hassas patlayıcı metalik bilesikler oluşturur
R5Isıtma patlamaya neden olabilir
R6Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır
R7Yangına neden olabilir
R8Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
R14/15Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R15/29Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
R20/21Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R20/22Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R20/21/22Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğundasağlığa zararlıdır
R21/22Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R23/24Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir
R23/25Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir

 

Kimyasallar için alınacak tedbirler

Tehlikeli kimyasal maddelerin depolanması ve kullanılması sırasında alınacak tedbirler de S (safety) cümleleri olarak yönetmelikte verilmiştir.

 

Kimyasallar için alınacak tedbir
Güvenlik İbaresiAçıklama
S1Kilit altında muhafaza edin
S2Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S3Serin yerde muhafaza edin
S4Yerleşim alanlarından uzak tutun
S5……. içinde muhafaza edin (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S6……. içinde muhafaza edin (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir)
S7Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
S8Kabı kuru halde  muhafaza edin
S1/2Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin
S3/7Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin
S3/9/14Serin, iyi havalandırılan bir yerde belli mesafeden uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)
S3/9/14/49Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde mesafeden uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)

 

Laboratuvarlarda Kişisel Güvenlik

 • İnsanların en hassas ve en önemli organlarından biri olan gözlerin kimyasal madde, radyasyon ya da çeşitli zarar verici partiküllerden korunmasını sağlayacak pek çok farklı özelliğe sahip en önemli güvenlik ürünlerinden biridir.
 • Laboratuvar çalışanlarının analizler sırasında kullandıkları katı veya sıvı kimyasallardan oluşan toz ve sıvı zerreciklerden etkilenmelerini önlemek amacıyla dizayn edilmiş kullanımı pratik, cilde uyumlu maskelerdir.
 • Laboratuvarlarda oluşması en muhtemel tehlikelerden biri, kimyasal maddelerin çalışanların üzerine sıçrayarak yakıcı ve delici etkileri ile zarar vermesidir. Bu gibi tehlikelerden korunmanın en basit ve etkili yolu önlük kullanmaktan geçmektedir.
 • Uygun el koruyucular kullanılmalıdır. Ortamdaki en önemli mikrobiyel kontaminasyon etkeni personel elleridir. El ve deri dezenfeksiyonu teknik olarak farklı olmasına rağmen etkili ve başarılı bir temizleme işlemi dezenfektan madde kullanımından geçmektedir

 

Laboratuvarlarda İlkyardım

 

Kimyasal maddeler, cilt ile temas ettikleri durumlarda yanık oluşumuna sebep olabilirler. Bu gibi durumlarda, oluşacak zararı en aza indirmek için kimyasal madde derhal bol su ile yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Kullanımı kolay duşlar ve banyolar bu amaç doğrultusunda geliştirilmiştir.

 • Ağız yoluyla olan zehirlemelerde ilk yardım : Ağız yolu ile gerçekleşen zehirlenmelerde İlk yardım, kaza geçiren kişi/kişilerin hızlı bir şekilde ilk yardım merkezine ulaşımı sağlanmalıdır.
 • Solunum sistemi üzerinde iritan etkili gazlarla zehirlenmelerde ilk yardım: Krom, brom, HCl gibi  kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda zehirlenmelere yol açar. Bu durumda zehirlenen kişinin işyeri hekimi gözetimiyle hemen en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanmalıdır
 • Yanıklarda İlk Yardım: Yanıklara su ile temas ettirilmemelidir. Yanık üzerine hemen vazelin sürülüp işyeri hekimi gözetimiyle hemen en yakın sağlık merkezine nakli sağlanmalıdır.
 • Alkali ve asitlerin yutulması halinde ilk yardım: Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit yutan kişi baygınsa ağızdan hiç bir şey verilmemelidir. Eğer ayıksa ağız bol çeşme suyu ile çalkalanmalıdır ve en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanmalıdır. Hidroklorik asit yutulmasında da kusmaya izin verilmemeli, bol su verilmelidir. Yaralı yüzü koyun uzatılmalı, hareket ettirilmemelidir. Kromik asit ve dikromatların yutulmasında acilen sodyum bikarbonat çözeltisi verilmeli, yara sıcak tutulmalı ve bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıştırılmış bolca su verilmeli hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir
 • Alkali, asit, brom veya fosfor yanıklarında ilk yardım : Bromdan ileri gelen yanıklar benzol ile iyice yıkamalıdır. Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asidin deri ile temasında hemen bol çeşme suyu ile yıkamalı, bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır. Önce temas ettiği alanlar iyice yıkanmalı, sonra soda, bikarbonat gibi yumuşak bir alkali çözeltisi uygulanmalıdır. Eğer gözler ile temas söz konusu ise, hemen ılık su ile en az 15 dakika süre ile gözler yıkanmalıdır. Kromik asit ve dikromatların deri ile temasında %5’lik sodyum tiyosülfat ile yıkama yapılır, eğer lezyonlar görünürse bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Alkalilerin deri ile temasında ise deri bol miktarda suyla yıkanmalı ve müteakiben nötralize sirke ile yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde, derhal bol akar su ile gözleri gerekirse zorla açarak yıkamalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir
 • HCN, CO2 ve  H2S  ile zehirlenmelerde ilk yardım: Temiz hava önemlidir. Ağır durumlarda suni teneffüs yaptırılır ve gerekirse oksijen kullanılır. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Klorlu Bileşenler İçin İlk Yardım: Amonyum klorür,  demir klorürün deri ile temasında iyice yıkanmalı, yutulmasında ise kusturulmalı ve bol miktarda su verilmelidir. En yakın sağlık kuruluşunda sağlık yardımı alınmalıdır. Antimon klorür, nikel klorür, kalay klorür, kadmiyum klorür’ün deri ile  temasında iyice yıkanmalı ve lanolin merhem sürülmelidir. Yutulması halinde ise bol su verilmeli ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır
 • Nitratlar için ilk yardım: Potasyum nitrat, civa nitratın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer kaşıntı, döküntü varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması durumunda hemen bolca suyla karıştırılmış sodyum bikarbonat verilmelidir. Gümüş nitratın deri ile temasında tuzlu su ile yıkanmalı ve tahriş olan yerlere uygulanmalıdır. Yutulmasında ise, bir bardak suya üç yemek kaşığı tuz ekleyip çözdükten sonra bu karışım verilip kusturulmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır
 • Siyanür tuzları için ilk yardım: Deri ile temasta iyice yıkanmalı, eğer yara açıksa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması durumunda kişi hemen kusturulur ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulur
 • Sülfatlar için ilk yardım: Alüminyum, amonyum, kobalt, bakır, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, çinko, kadmiyum ve sülfatın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer deri reaksiyon gösteriyorsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunların yutulmasında ise bolca su verilmeli ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır
 • Elektrik şoku için ilk yardım: Kazazede elektrikle yüklü olduğundan yaklaşmadan önce ana kaynaktan akım kesilmeli veya fiş prizden çıkarılmalıdır. Bu yapılamıyorsa lastik çizme ya da eldivenle ya da kuru bir önlük üzerine basarak kazazedeye yaklaşılmalıdır. Elektrik cereyanı ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffüs yaptırılmalı ve en yakın hastaneye götürülmelidir
 • İnsan sağlığına zararlı olan kimyasal maddeler : Laboratuvar çalışmalarında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerle çalışılır. Çalışan kişinin sağlığı açısından bu maddelerin tanınması ile bu maddelerle temas halinde oluşabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ve olası kazaların önlenmesi mümkündür.

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme

BölümFaaliyetTehlikeRisk
LaboratuvarKimyasallarla ÇalışmaKuru buza temasYanma
LaboratuvarKimyasallarla ÇalışmaArgon gazıyla çalışılması sonucu maruziyetSolunum yolu rahatsızlıkları Bilinç kaybı + kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
LaboratuvarKimyasallarla ÇalışmaTehlikeli (zehirli, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı, korozif) kimyasalların depolanmasıYangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
LaboratuvarKimyasallarla ÇalışmaKimyasalYangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
LaboratuvarKimyasallarla ÇalışmaDikkatsizlikYangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme
LaboratuvarTezgahta çalışmaElektrikElektrik çarpması
LaboratuvarCihaz TemizliğiYorgunlukUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, kas iskelet sistemi hastalığı
LaboratuvarGenelMakro ve mikro malzeme hazırlanması ve dağlanmasıSolunum yolu rahatsızlıkları, Meslek hastalığı
LaboratuvarGenelMakro ve mikro malzeme hazırlanması ve dağlanmasıSolunum yolu rahatsızlıkları, mesleki bulaşıcı hastalık
LaboratuvarGenelTaşlama ve kesme işlemi yapılan yerin dar olmasıParça fırlaması, Uzuv kesilmesi/kaybı/sıkışması
LaboratuvarGenelTaşlama ve kesme işlemleri esnasında KKD kullanılmamasıParça fırlaması, Uzuv kesilmesi/kaybı/sıkışması
LaboratuvarGenelSıcak malzemeye temasYanma
Kalite KontrolNumune HazırlamaMekanik öğütücüde numune hazırlanması sırasında talaş sıçramasıUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, kas iskelet sistemi hastalığı
Kalite KontrolNumune HazırlamaMetal havanda döverek numune hazırlanması sırasında talaş sıçramasıUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite KontrolNumune HazırlamaNumuneden talaş almak için matkap kullanılması sırasında talaş sıçramasıUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite KontrolKesme Taşı ParlatmaKesme taşının patlamasıUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite KontrolNumune ParlatmaNumunenin taşlanarak parlatılması sırasında çapak oluşmasıUzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, fiziksel mesleki hastalıklar (vibrasyon)
Kalite KontrolNumune AlmaToz
Mesleki solunum sistemi hastalığı (akciğer
rahatsızlıkları)
Kalite KontrolNumune AlmaNumune alma esnasında sıcak materyal sıçramasıYanma
Kalite KontrolNumune AlmaNumune alma esnasında malzeme sıçramasıYanma, cilt tahrişi
Kalite KontrolXRF CihazıRadyasyon işareti bulunan panel veya parçaya müdahale etmeRadyoaktif maruziyet
Kalite KontrolXRF CihazıElektrik kesilmeden bakım yapmak amaçlı yan kapakların açılmasıElektrik çarpması
Kalite KontrolYaş AnalizYaş analizde asit kullanılmasıZehirlenme, Cilt tahrişi
Kalite KontrolYaş AnalizTehlikeli (zehirli, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı, korozif) kimyasalların depolanmasıZehirlenme, Cilt tahrişi
Kalite KontrolÖlçü aletleri ile çalışmaGüvensiz davranışUzuv kesilmesi/sıkışması/ kaybı
Kalite KontrolKimyasallarla çalışmaKimyasalYangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
Kalite Kontrol
Müşteri
kontrolleri
Güvensiz davranış
Uzuv kesilmesi/sıkışması/
kaybı
Kalite Kontrol
Reklam
mavisi ölçümü
Asitler , Yetersiz havalandırmaYanma, solunum yolu rahatsızlıkları
administrator

  İlgili Yayınlar

  2Yorum

  Avarage Rating:
  • 0 / 10

  Bir cevap yazın