işyerlerinde coronavirüsle mücadele

işyerlerinde coronavirüsle mücadele

coronavirüs

Coronavirus’lar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir

Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Coronavirus’lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV’un misk kedilerinden, MERS-CoV’un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. Konuyla ilgili sağlık bakanlığın sitesi için tıklayınız.

Coronavirüsü Önleme ve Tedavi El Kitabını indirmek için tıklayınız.

coronavirus nasıl yayılıyor?

Coronavirus hastası olan biri öksürdüğünde veya nefes verdiğinde virüs taşıyan salya damlacıklarını etrafa saçar. Bu damlacıklar yakındaki yüzeylere, masalara, kapı kollarına, bilgisayara, paraya, kredi kartlarına veya telefonlara düşer. İnsanlar Coronavirus bulaşmış yüzeylere veya nesnelere dokunarak ve sonra elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunarak virüsü vücutlarına bulaştırır. Eğer Coronavirus olan bir kişinin bir metre yakınında duruluyorsa, grip ve soğuk algınlığında olduğu gibi öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında da damlacıklar nefes yoluyla vücuda alınabilir.

isyerinde-coronavirus

Coronavirus bulaşmış çoğu kişi hafif belirtiler gösterir ve iyileşir. Ancak, bazı kişilerde ciddi hastalık gelişir ve hastane bakımı gerekebilir. Ciddi hastalık riski yaşla birlikte artar; 40 yaşın üzerindeki insanlar 40 yaşın altındaki kişilere göre daha savunmasızdır. Zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi sağlık sorunları olanlar ciddi hastalık gelişmesine karşı daha savunmasızdır.

işyerlerinde coronavirüse karşı alınması gereken önlemler

1. HAZIRLIK EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREVLERİ

Yeni coronovirüs (COVID-19) salgınına karşı işyerlerinde etkin mücadele için aşağıdaki hususların işyerlerimizde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemler; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülür. Sağlık hizmeti sunan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, bulunması halinde enfeksiyon kontrol komiteleri ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütür.

Hazırlık Ekibi;

 • Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütecek,
 • İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek,
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine edecek,
 • Acil durum planını güncel tutacaktır.

Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlayacaktır.

Kurul ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

2. ACİL DURUM PLANI ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19’a göre güncellenerek acil durum planınızın devreye alınması,
 • İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların COVID-19 maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi,
 • Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması,
 • COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.

3. SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME

Şu anda COVID-19’u önlemek için bir aşı bulunmamaktadır. Salgını önlemenin en iyi yolu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. COVID-19’un işyerinize ulaşmaması için önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler COVID-19’un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir.
İşverenler aşağıdaki hususları dikkate almalıdır;

 • Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir.
 • İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmelidir.
 • Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.
 • Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.
 • Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır.
 • İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.
 • Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.
 • Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19’a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmelidir.
 • Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
 • Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır.
 • Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmelidir. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer

4. TEMİZLİK VE HİJYEN

İşyerinde temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

 • Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır.
 • İşyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.
 • Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.
 • Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır.
 • Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.
 • İşyerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.
 • Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir.
 • İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir.
 • İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır.
 • İşveren, işveren vekilleri ve yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar.
 • Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.
 • Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.
 • İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır.
 • Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır.
 • İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir.

5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA REHBERLİK

 • Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.
 • İşyerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından çalışanlara uygulamalı etkin maske kullanımı ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

6. İŞYERİNDE COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT EDİLEN BİRİ VARSA NE YAPILMALI

6.a. Bir çalışan rahatsızlık hisseder ve COVID-19’a maruz kaldığını düşünürse ne yapmalı?

  • COVID-19’a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında İSG Kurulu veya Hazırlık Ekibini bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulmalıdır.
  • Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak işyeri hekimine gitmeli ve muayenesi yapılarak şüpheli COVID-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır.
  • Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır.
  • Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır.

7. SEYAHAT VE TOPLANTILARLA İLGİLİ TAVSİYELER

7.a. Etkilenen bölgelere seyahat

 • Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler.
 • Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri, konferans, kongre vb. etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.

7.b. Toplantı düzenlenmesi

7.b.1. Toplantı öncesinde veya sırasında;
 • Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantıları ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.
 • Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir. Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmalıdır.
 • Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilmelidir.
 • Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir.
 • Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları engellenmelidir.
 • Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.
 • Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanmalıdır.
 • El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.
 • İşyeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapılar açılmalıdır.
 • Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi önerilmelidir.
7.b.2. Toplantıdan sonra;
 • Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini içeren liste halk sağlığı yetkililerinin COVID-19’a maruz kalmış olabilecek kişileri izlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, organizatör tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

8. İŞE DEVAMSIZLIĞIN ONAYLANMASI

Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde işyeri hekimi ile iletişime geçmesi sağlanır ve Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uyulur. Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni işyerine gitmeden bilgilendirmelidir. İşverenler, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmelidir.

Coronavirüs Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?

Coronavirüs enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

Coronavirüs enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Coronavirüs enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Coronavirüs vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Coronavirüs ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Coronavirüs’un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirüse Yakalanmamak İçin Öneriler

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.  Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Coronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

iş hijyeni nedir? Kişisel hijyen nedir?

işyerinizde coronavirusün yayılmasını önlemenin basit yolları

Coronavirus henüz size bulaşmamış olsa bile işyerlerinde basit bazı önlemleri şimdiden alınmalıdır. Böylelikle hastalık nedeniyle kaybedilen iş günleri azaltabildiği gibi Coronavirus hastalığının bu basit önlemlerle yayılması durdurabilir veya yavaşlatabilir.

 • Sık kullanılan ve temas edilen yüzeylerin hijyenik hale getirilmesi

Çalışanlara alkol bazlı dezenfektanlar dağıtılması ve virüs bulaşmış olabilecek masaların, sıraların, telefonların, klavyelerin, kapı kollarının, musluk başlarının, trabzanların, tutamakların vb. sık sık silinmesi.

 • Tüm çalışanların (alt yükleniciler, müşteriler dahil) kişisel hijyene el yıkama alışkanlığı edinmelerini sağlamak
 • hijyenik el yıkama için lavabo, musluk ve sabuna tüm çalışanların kolayca ulaşabilir olmasını sağlamak.
 • Kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanları yerleştirilmesi, halihazırda varsa sayısının artırılması ve sürekli dolu tutulmasının sağlanması.
 • El yıkama ve dezenfeksiyonunu özendirecek posterlerin ve afişlerin dağıtılması ve asılması.
 • hijyenik el yıkama ile ilgili uygulamalı eğitimlerin verilmesi. işyerlerinde coronavirüsle mücadele eğitim slaytı için tıklayınız.
 • Solunum yolu hijyeninin sağlanması
 • Solunum yolu hijyenini özendirecek posterlerin ve afişlerin dağıtılması ve asılması. Ek olarak, iş sağlığı ve güvenliği birimlerince işyerinde diğer iletişim kanalları kullanılarak (şirket içi mail, intranet duyuruları vb.) bilgilendirmeler yapılması.
 • Yeterli miktarda tıbbi maske {EN149/FFP2 veya FFP3 maske (Sadece damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem sırasında)} ve kağıt mendil bulundurulması ve burun akıntısı, öksürük ve hapşırık şikayeti olanlarca kullanılmasının sağlanması, kullanılan maske ve mendillerin hijyenik bertarafı için atık kutuları temin edilmesi.
 • Uluslararası seyahat edecek çalışanlara (alt yükleniciler dahil) Sağlık Bakanlığı önerileri ışığında önerilerde bulunulmak üzere işyeri sağlık birimlerine yönlendirilmesi.
 • Çalışanlar, alt yükleniciler ve tedarikçiler arasında hafif grip, nezle, düşük ateş (37,3oC ve üzeri) dahil şikayetleri olanların evlerinde istirahat etmelerinin önerilmesi/duyurulması. Bu kişilere, hastalık belirtilerini gizleyebilecek ateş düşürücü ve ağrı kesici (parasetamol, ibuprofen, aspirin vb.) gibi ilaçları kullanmaları halinde de evlerinde kalmaları (veya evlerinden, homeofis, uzaktan çalışmaları) gerektiği belirtilmelidir. o Kişilerde hafif belirtiler olması halinde de evlerinde kalmaları gerektiği duyurulmalı ve özendirilmelidir.
 • Bu mesajları içerecek posterler oluşturulup işyerlerinde asılması, duyurulması. Ek olarak, işyerinde diğer iletişim kanalları kullanılarak (şirket içi mail, intranet duyuruları vb.) bilgilendirmeler yapılması.
 • İşyeri sağlık birimi, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb. sağlık otoritelerince hazırlanan görsel, poster, broşür vb. materyaller temin edilerek işyerlerinde dağıtımının, duyurulmasının, asımının sağlanması. (kaynak dosyalarındaki evrakları basıp asılabilir)
 • Çalışanların sağlık nedeniyle evlerinde kalmak zorunda oldukları sürenin “hastalık izni” kapsamında değerlendirilmesi.
 • işyeri sağlık güvenlik birimi desteğini alarak işyeri hekimi; iş sağlığı gözetimini bir bütün olarak çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimini sık sık denetlemelidir.
 • işyerlerinde lazer ateş ölçer bulundurulmalıdır.
 • işyerlerinde bulunan yemekhane, tuvalet gibi yerler belli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
 • işyerleri haşerelere karşı ilaçlama yapılmalıdır.
 • işyerlerinde çöp kovalarının içinde tek kullanımlık poşetler bulunmalı ve kapakları daima kapalı olmalıdır.
 • şirket içi hizmetli çalışanların portör muayeneleri işyeri hekiminin gözetimi ile sık sık kontrolü sağlanmalıdır.
 • işyerinde çalışan temizlik çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanla çalışmaları sağlanmalıdır.
 • defalarca ertelenen az tehlikeli işyerlerindeki aylık iş sağlığı ve güvenliği hizmeti zorunluluğu, acilen devreye alınmalıdır.
 • Bakanlığımızın isgkatipte iş güvenliği sözleşmesi bulunmayan işyerlerini acilen uyararak aylık iş sağlığı ve güvenliği hizmetini başlattırmalı ve bu hususta müsamaha göstermemelidir. Etkili kamu spotları acilen devreye alınmalıdır.

Zaman, Coronavirüse mücadele zamanıdır. Basit önlemler ve sosyal izolasyonla büyük fark yaratabilir. Şimdi ulusal birlik içinde harekete geçmek hem vatandaşlarımızı hem çalışanlarımızı hem de işimizi korumaya yardımcı olacaktır.

 

Kesin/olası Coronavirus vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak
1. Eldiven,
2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu),
3. Tıbbi maske (cerrahi maske),
4. EN149/FFP2 veya FFP3 maske (Sadece damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem sırasında) *,
5. Yüz koruyucu,
6. Gözlük**,
7. Sıvı sabun,
8. Alkol bazlı el antiseptiği,

*Damlacık/areosolizasyona neden olan işlem; aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, solunum yolu numunesi alınması

**Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir öneri yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak üzere bırakılmalıdır. Gözlüğün tekrar kullanılması durumunda, sağlık kurumunca gözlüğün nerede çıkartılıp depolanacağı ve dezenfekte edileceği talimatlandırılır.

Temizlik ve dezenfeksiyon için önerilen kimyasal ürünler

işyeri temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler
temizlik ve dezenfeksiyon için önerilen kimyasal ürünler

coronavirus tehlikesi altında seyahat durumunda yapılacaklar

Seyahat öncesi

     • İşyerinin Coronavirus’un yayılımı ile ilgili son ve güncel bilgiye ulaşabildiğinden emin olun. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html adresinden günlük güncellemeleri takip edin.
     • Son güncel bilgiye göre ilgili seyahatin fayda ve risklerini değerlendirin.
     • Coronavirus salgının yayıldığı bölgelere risk grubunda yer alan ciddi sağlık sorunları olan (ileri yaş, diyabet, kalp, akciğer hastalıkları, bağışıklık sorunları, onkoloji tedavisi altında olanlar vb.) çalışanların gönderilmemesi.
     • Coronavirus vakalarının rapor edildiği alanlara seyahat edeceklerle yetkili sağlık personelinin görüşmesini ve gerekli bilgileri doğrudan iletmelerini sağlamak.
     • Seyahate çıkacak çalışanların yanlarında küçük bir şişe alkol bazlı dezenfektan bulunduğundan emin olun ve sık kullanmasını önerin.

 

Seyahat sırasında

     • Çalışanlarınıza ellerini su ve sabunla sık sık yıkamalarını ve hastalık belirtileri olan kişilerden en az 1 metre (mümkünse daha fazla) uzakta durmalarını isteyin.
     • Kendini hasta hisseden çalışanların ne yapması gerektiğini ve kiminle temasa geçeceğini bilmelerini sağlayın.
     • Seyahat öncesi sağlık görevlilerince verilen bilgi ve direktiflere uymasını isteyin. Örneğin; seyahat sırasında gitmemesi istenen bölgelere gitmemeleri vb.
     • Çalışanlarınızın seyahat ettikleri bölge, seyahat, taşınma ve geniş katılımlı toplantılarla ilgili sağlık duyurularını takip etmelerini sağlayın.

 

Seyahatten dönüşte

     • Çalışanlarınızın Coronavirus vakalarının görüldüğü bölgelere seyahatleri dönüşlerinde 14 gün süreyle kendilerinde ortaya çıkabilecek belirtileri (hafif dahi olsa nezle, grip, soğuk algınlığı, 37,3oC ve üzeri ateş) takip etmeleri ve günde 2 kez ateşlerinin ölçülmesi.
     • 14 gün sonunda semptom/bulgu gelişmediyse normal çalışma düzenine dönülmesi.
     • Burun akıntısı, öksürük ve hapşırık, nezle, grip, soğuk algınlığı, 37,3oC ve üzeri ateş belirtileri gösteren çalışanlar evlerinde kalmalı ve kendilerini izole etmeleri. Bunun anlamı, aile üyeleri de dahil herkesle yakın temastan kaçınılmasıdır (1 metreden daha uzakta durulmalıdır). Bu durumdaki çalışanlar kendi hekimlerini veya bulundukları yerleşimin halk sağlığı birimini (Halk Sağlığı Müdürlüğü vb.) telefonla aramalı ve seyahat öyküleri ile hastalık belirtileri hakkında bilgi vermelidir.
     • işyerinde Coronavirusü düşündüren semptom ve/veya bulgu gelişmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğüne “Olası vaka” olarak bildirimi yapılmalıdır.

Bulunduğunuz bölgede Coronavirus vakaları ortaya çıkarsa işini sürdürmek için;

     • İşyerlerinizde şüpheli bir Coronavirus hastası görülürse ne yapacağınızla ilgili bir plan hazırlayın.
     • Planınız, hastanın diğer çalışanlardan izole edilmesini sağlayacak bir odaya yerleştirilmesini, onunla temas edecek çalışanların sınırlandırılmasını, temas edecek kişilerin kimler olacağını ve yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçeceklerin kimler olacağını da kapsamalıdır.
     • İşyerinizde risk altındaki çalışanlarınızı, onları damgalamadan ve ayrımcılığa maruz bırakmadan nasıl belirleyeceğinize karar verin (KVKK’ya uyumu gözeterek). Bu kişiler, çok yakın zamanda Coronavirus vakalarının raporlandığı bölgelere seyahat edenler ile kendilerinde yüksek risk oluşturan ciddi sağlık sorunları (diyabet, kalp, akciğer hastalıkları, bağışıklık sorunları ve ileri yaş) bulunanlardır.
     • Yerel halk sağlığı otoritesine planı geliştirdiğinizi söyleyin ve katkılarını isteyin.
     • İşyerinizde düzenli uzaktan çalışmayı teşvik edin, buna hazırlık yapın. Yaşadığınız bölgede Coronavirus salgını varsa sağlık otoriteleri insanlara toplu taşıma araçlarından ve kalabalıklardan uzak durmalarını tavsiye edebilir. Uzaktan çalışma, çalışanlarınız güvende olurken işletmenizin çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.
     • İşyerinizin bulunduğu bölgede salgın geliştiğinde işyerinin çalışmasını sürdürmek üzere bir acil durum ve iş sürekliliği planı geliştirin.
     • Plan, işyerinizi toplumda Coronavirus yanı sıra diğer sağlık ilişkili acil durumların patlak vermesi olasılığına hazırlamaya yardımcı olacaktır.
     • Plan, çalışanlarınızdan, yüklenicilerinizden veya tedarikçilerinizden önemli sayıda kişinin bölgenizdeki seyahat kısıtlamaları veya hastalanmaları nedeniyle işyerine gelemediklerinde işletmenizi nasıl çalıştıracağınızı ele almalıdır.
     • Çalışanlarınız ve yüklenicilerinizle planınız paylaşın ve plana uygun olarak ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarını sağlayın. Sadece hafif hastalık belirtileri olsa veya hastalık belirtilerini maskeleyebilecek basit ilaçlar (örneğin parasetamol, ibuprofen) kullanmak zorunda kalmışlarsa bile işyerinden uzak durmalarının önemi gibi kilit noktaları vurgulayın.
     • Planınızın, işyerinizde veya yaşadığınız toplumda bir Coronavirus hastasının ruh sağlığı ve sosyal etkilenmelerini içerdiğinden, bu hususlarda bilgi ve destek sağladığından emin olun.
     • Kendilerine ait sağlık bakımı sağlayacak personeli bulunmayan küçük ve orta ölçekli işyerleri, herhangi bir acil durum öncesinde işyerlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ve sosyal hizmet sağlayıcıları ile işbirliği olanakları aramalı ve ortak planlar geliştirmelidir.
     • Yerel veya ulusal halk sağlığı yetkilileri işyeri planlarınızı geliştirirken destek ve rehberlik hizmeti sağlayabilirler.

 

Coronavirus salgınında stresle baş etme yolları
     • Bir kriz durumunda üzgün, stresli, kızgın, korku hissetmek doğaldır. Güvendiğiniz kişilerle konuşmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınız ve ailenizle görüşün.
     • Evde kalmak zorundaysanız sağlıklı yaşam tarzınızı sürdürün; diyetinize uyun, uyuyun, egzersiz yapın, sosyal çevreniz ve sevdiklerinizle görüşün, mailleşin, telefonlaşın.
     • Duygularınızla başetmek için sigara, alkol veya bağımlılık yapıcı maddeler kullanmayın. Kendinizi kötü hissettiğinizde bir sağlık görevlisi veya danışmanla görüşün. Nereden, kimden ve nasıl fiziksel ve ruhsal destek alabileceğinizi önceden planlayın.
     • Gerçek durum hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinin. Böylece size uygun önlemleri alabilirsiniz.
     • Sizi üzüntüye sevk edebilecek yayınları seyretmek veya dinlemeyi sınırlandırarak endişe ve heyecanınızı azaltın.
     • Geçmişte size benzer salgınlarda yardımcı olan ve başetme becerinizi artıran yöntemleri uygulayarak duygularınızı yönetin.

 

Çalışanların solunum yolu hastalıkları salgınlarından korunmaları hakkında duyuru örneği

Genel bilgiler

     • Sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanları kullanarak ellerinizi sık sık temizleyin.
     • Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirsek veya mendil ile örtün – mendili derhal atın ve ellerinizi yıkayın.
     • Ateşi ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının.
     • Dinlenmeye, yeterli uykuya, dengeli ve yeterli beslenmeye daha çok önem verin.
     • Grip aşınızı olmadıysanız işyeri sağlık birimine başvurup aşınızı olun, ailenizin aşılarını yaptırın (henüz sezon içinde olduğumuzdan aşının etkinliği devam etmektedir).
     • Resmi sağlık kurumlarının yayınlarını ve duyurularını yakın takip edin ve uyarılarına uyun. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

 

işyerinde coronavirüse karşı ellerimizi ne zaman yıkamalıyız

Seyahat uyarıları

     • Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız mümkün olduğunca erken bir sağlık kuruluşuna başvurun ve varsa, kısa süre önceki seyahat geçmişinizi (özellikle Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine) veya seyahat etmiş kişilerle temasınızı hekiminiz ile paylaşın.
     • Çevrenizde salgının yaşandığı bölgelere (özellikle Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine) gidip dönmüş veya seyahat etmiş olan, veya bu kişilerle yakın temasta olan kişilerden ateş ve öksürük şikayetleri olanlarla kapalı alanlarda bulunmayın, aynı mekanda bulunmak zorundaysanız solunum koruyucu maske kullanmalarını sağlayın, onlardan en az 1 metre uzakta durun ve ellerinizi sabunla yıkayın.
     • Salgının yaşandığı bölgelerde canlı hayvan pazarlarından uzak durun, ziyaretiniz zorunlu ise, canlı hayvanlarla ve hayvanların temas ettiği yüzeylerle doğrudan ve korunmasız temastan kaçının.
     • Mümkünse havayolu, tren ve otobüs yolculuklarınızı erteleyin, havaalanları, tren istasyonları, otobüs terminalleri ve kalabalık ortamlardan uzak durun.
     • İşyerine gidiş ve dönüşlerde ateş ve öksürük şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlayın, seyahat süresince tıbbi maske kullanmalarını sağlayın.

 

Güvenli gıda uyarıları

     • Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin (çiğ et, süt veya hayvan organları) tüketiminden kaçının.
     • Gıda işleme alanlarını (kesme tahtası, bıçaklar vb.) pişmemiş gıdalarla çapraz kontaminasyonu önlemek için ayırın, her kullanım sonrası dezenfekte edin (bir ölçek çamaşır suyunu dokuz ölçek su ile sulandırarak hazırladığınız karışımla)

 

işyeri uyarıları

     • Sizde hastalık belirtileri (37,3oC dereceyi geçen ateş, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, başağrısı, nefes darlığı) başlarsa tıbbi yardım alın, başka kişilerle temasınızı en aza indirin.
     • Diğer insanlarla öpüşme ve tokalaşmak yerine uzaktan selamlaşın. Karşılıklı konuşurken sosyal mesafenizi koruyun (bir metreden fazla yaklaşmayın).
     • Çok sayıda kişi tarafından ortak kullanılan açık ofis, çay ocağı vb. ortamların iyi havalandırılmasını sağlayın. Ateş, burun akıntısı, hapşırık, ve öksürük şikayetleri olanları sağlık birimine yönlendirin.
     • İşyerinde giriş çıkış takip sistemlerinde (güvenlik nizamiye, yemekhane vb.) parmak ucu okutmak yerine personel kimlik kartlarınızı okutun. Parmak okutucuyu kullandıysanız elinizi sabun ve su ile yıkayın veya dezenfektan sıvı ile temizleyin.
     • Yemekhanedeki salata bardaki servis maşalarını ve yağdanlıkları mümkünse bir peçete ile tutarak kullanın. Daha iyisi, çatal ve kaşığınızı maşa gibi kullanarak salatanızı alın. Salata bardaki maşaları kullandıysanız, kullandıktan sonra elinizi sabun ve su ile yıkayın veya dezenfektan sıvı ile temizleyin.
     • işyerinde çalışan temizlik çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanla çalışmaları sağlanmalıdır.
     • Tuvalet, banyo, merdiven tırabzanları, musluk başları, kapı kolları, para vb. ile temas ettikten veya başkalarıyla tokalaştıktan sonra ve gözünüze,
      burnunuza ve ağzınıza dokunmadan önce ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya dezenfektan sıvı ile temizleyin.
     • Tuvalet, banyo, merdiven tırabzanları, musluk başları, kapı kolları vb. her gün en az bir kez dezenfektanlarla temizlenmesini (bir ölçek çamaşır suyunu dokuz ölçek su ile sulandırarak hazırladığınız karışımla) sağlayın.
     • Danışmak istediğiniz bir husus olursa anlaşmalı olduğunuz ortak sağlık güvenlik birimine ve işyeri hekiminize ulaşın.
     • Edindiğiniz bilgileri ailenizle de paylaşın.
#coronavirüs #COVID19 #covid-19 #coronatürkiye #hijyen #işyerihekimi

**bu sayfaya link verilmeden kopyalanmaması rica olunur.

Kaynak dosyalar

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ target=”_blank” rel=”noopener”

https://www.epi-win.com/all-resources/coping-with-stress-during-the-covid-19-outbreak

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html

işyerinde COVID-19 Hazırlıkları, Dr. İstemi ORAL

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

1-izolasyon-onlemleri-standart-onlemler

2-izolasyon-onlemleri-temas-izolasyonu

3-izolasyon-onlemleri-damlacik-izolasyonu

4-izolasyon-onlemleri-solunum-izolasyonu

5-izolasyon-onlemleri-kisisel-korucu-ekipman-kullanimi

6-izolasyon-onlemleri-evde-izleme

7-izolasyon-onlemleri-seyahat

virusten-korunmak-elimizde

ellerimizi-ne-zaman-yikamaliyiz

ellerimizi-nasil-yikamaliyiz

coronavirus-covid-19-rehberi

OSHA3990-coronavirus-COVID19

COVID-19_RehberSunum-25Subat

COVID-19-RehberiV5-25Subat2020

administrator

  İlgili Yayınlar

  1Yorum

  Avarage Rating:
  • 0 / 10

  Bir cevap yazın