işveren vekilinin ataması nasıl yapılır 2021

işveren vekilinin ataması nasıl yapılır 2021

işveren vekili

işveren vekili kim olabilir?

SGK veri tabanında kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir. Örneğin; genel müdür, genel müdür yardımcıları, personel müdürü, şefler, ustabaşı vs, İş Kanunu açısından işveren vekili sayılır. İşletmede bir kişinin işveren adına hareket edip onun yetkilerini kullanabilmesi için, işverenin vekalet vermesi gerekir. İşveren vekili de bir işçidir. Ancak işveren vekilini diğer işçilerden ayıran husus, işvereni temsil yetkisine sahip olmasıdır. Bağımlılık unsuru ve emir ve talimatlara uyma borcu söz konusudur.

İşveren vekilinin hukuki sorumlulukları

İşveren vekilinin kendisine verilen yetki sınırları içinde yaptığı işlemlerden, işveren sorumludur. Ancak bu sorumluluk hukukidir. Cezai sorumluluk şahsidir. İdari para cezası kesilmesi halinde bu ceza işverene veya işveren vekiline yöneltilebilir.

Temsil yetkisinin kapsamı ya tek taraflı olarak işveren tarafından ya da tarafların ortak kararıyla iş sözleşmesine konmak suretiyle belirlenir. İşveren vekilinin işçi alıp-çıkarma yetkisi ya tek taraflı olarak işveren tarafından ya da iş sözleşmesine hüküm koymak suretiyle verilebilir. İşveren vekili, işletmenin bütününden ya da bir kısmından sorumlu olabilir. İşveren vekili gerçek kişilik olmak zorundadır.

işveren vekili sayılabilmek için şu unsurların bir arada bulunması gerekmektedir:
· işveren adına hareket etme,
· işin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev alma.

işveren vekilinin ataması
işveren vekilinin ataması

İş mevzuatında işveren vekili özel bir konuma sahiptir. Genel olarak işveren vekilleri iş güvencesi hariç işçiye sağlanan tüm haklardan yararlanabilmektedir. Aynı zamanda işveren vekili işveren gibi yapılan iş ve işlemlerden sorumludur. İşveren vekilinin hangi görev ve niteliklere sahip olduğu bu anlamda oldukça önemlidir. İşverenin sadece vekalet vermiş olmasıyla bir kişinin işveren vekili sayılması mümkün değildir. İşveren isterse aynı anda birden çok kişiye çeşitli konularda vekâlet verebilir. Banka işlemlerinin yürütülmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirim yapılması, noter işlemlerinin yürütülmesi gibi birçok konuda tek bir kişiye veya birden fazla kişiye vekalet verilebilir. Yetki sahibi her durumda işveren vekili sayılmaz. İşveren vekili olmanın iş ve sosyal güvenlik mevzuatında bazı şartları vardır.

İş Kanunu’nun 2. maddesinde işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler” olarak tanımlanmıştır. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmamaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre “İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar” denmektedir. İşveren vekiline işveren tarafından verilen temsil yetkisi; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almayı kapsamalı, yönetimde bir görev verilmemiş ise salt temsil yetkisi verilen kişiler işveren vekili olarak kabul edilememelidir.

Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yasal bildirimleri için işveren, insan kaynakları yetkilisine e-bildirge kullanıcısı olma yönünde yetki vermişse, bu çalışan sadece e-bildirge kullanıyor diye işveren vekili sayılmayacaktır. Ancak bu çalışan aynı zamanda işyeri ve işletmenin bütünü sevk ve idare ediyorsa, yani yönetimde söz hakkı bulunuyorsa ancak bu halde işveren vekili sayılacaktır. Bu ilkenin benimsenmesi işveren ve çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Öyle ki yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli uygulama sorunlarından biri de “işveren vekili” kavramı olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan tespite göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı ünitelerinde e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak için işverenlerin yetki verilmesini talep ettiği e-Sigorta kullanıcılarının, aynı zamanda işveren vekili olarak görevlendirmediği halde işveren vekili olarak tescil ekranına işlendiği tespit edilmiştir. Oysa ki bir kimsenin e-Bildirge kullanıcısı olması işveren vekili olması için yeterli değildir.

işveren vekili nasıl görevlendirilir?

Şirket içerisinde hangi pozisyonda ve ne görevle çalışırsa çalışsın, herkesin yaptığı işle ilgili yazılı bir görev tanımı olmalıdır. Bu görev tanımında, çalışanın o görevi yaparken neyi nasıl yapacağı, yetkisinin ne olacağı, görevini yapmadığında ne gibi sorumluluklarla karşılaşacağı, yasal dayanakları ile belirtilmelidir. Yazılı görev tanımları, çalışanın yapacağı iş hakkında bilgisinin olmasının yanı sıra, o görevin kendisine verildiğinden bilgisinin olduğu ve o görevi kabul ettiğine dair amaca da hizmet etmektedir.

Birçok büyük ve kurumsal işyerinde, firma sahibi (işveren) yetkilerinin bir kısmını (Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Şantiye Şefi vb pozisyonlardaki) bir başka çalışana devretmiştir. Bu tür yetki devirleri, genel bir vekâletname ile noter kanalı ile yapılsa da, İSG (iş güvenliği) ile ilgili ayrı bir yetki devri gerekebilmektedir. Adli vaka olduğu zaman sunulacak evrakların resmi anlamda geçerli olması açısından noter onaylı vekalet verilmesi ve şirket tüzel ise ticaret odasına bildirim yapılması tavsiye edilir.

işveren vekilinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

İşin yürütümü boyutunda işverene yardımcı olarak işverenin görev ve yetkilerinin bir kısmına sahip müdür, insan kaynakları, üretim sorumlusu gibi çeşitli isimlerde işveren vekili kavramı ortaya çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği noktasında konu ele alındığında işçilerin ruh ve beden bütünlüğünün korunması hususunda işverenin tek başına yeterli olmadığı gerçeği yaşanan sayısız iş kazaları ile çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır.

İşveren vekiline işveren tarafından verilen temsil yetkisi; işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev almayı kapsamalı, yönetimde bir görev verilmemiş ise salt temsil yetkisi verilen kişiler işveren vekili olarak kabul edilememelidir.

Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanlığı veya iş yeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt yükümlülüğü devam eder.

işveren vekilinin noter onaylı vekaleti

Resmi olarak; sorumluluğu, resmî kurumlar nezdinde her türlü belgeyi imzalamaya, harcama yetkisine, taahhüdümüzün yerine getirilebilmesi için iş ve muameleleri ifa ve ikmale ve gerektiğinde başkalarını da vekil tayin etmeye İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda, İşveren yerine temsil etmesi ve işveren yerine iş güvenliği konularında imza yetkisini kullanmak amacıyla noter onaylı vekaletnameye gerek vardır.

işveren vekili İSG Kurul Başkanı Olabilir Mi?

İşveren vekili atama belgesini noterce onaylasanız dahi bu isg kurul başkanını işveren vekili yapmaz. Çünkü harcama yetkisi yoktur. İşveren vekilliği atamasında içerik yönetmeliklere dayandırılarak harcama yetkisi de ” fiyat belirtilerek” yazılıp noter onayının yaptırılması gereklidir. Valilikçe veya bakanlıkça işveren vekili ya da yönetici olarak atanan kişi gibi isg kurul başkanının da atanması gerekir.

işveren Vekilinin İdari Para Ceza Yükümlülüğü Var Mıdır?

İşveren vekili esas itibariyle kendisine yönetim hakkı verilmiş, görevlendirildiği konuda bilgisi, birikimi ve ehliyeti olan yetkilendirilmiş bir çalışandır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren vekili kendi görevini ihmali veya tehlikeli davranışı sebebiyle meydana gelen iş kazalarında sorumluluğu bulunmaktadır.

İşveren vekilinin kusuru yüzünden işyerine idari para cezası uygulanmasına sebep olması durumunda Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında uygulanan para cezası kusuru oranında kendisine rücu edilebilir. Aynı durum iş kazası veya meslek hastalığından sonra açılan tazminat davaları içinde geçerlidir. Bu gibi durumlarda işveren vekilinin kusur bulunduğu iddia edilen konuda görevlendirildiği, ilgili konularda kendisine yetki verildiği ve sorumluluğunu yürütmesi için imkân sunulduğu ispatlanması gerekmektedir.

Ülkemizde işyerlerinin büyük bir kısmının küçük kobiler den oluştuğu bilinmektedir. Özellikle küçük işyerlerinde işveren vekilinin görevlendirmesi ve yetkilendirilmesi sözlü olarak yapıldığı ve çoğu zaman işveren vekilinin sembolik olarak görevlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu durum işveren vekiline yetki devri olup olmadığının, yetki devri yapılmışsa kapsam ve sınırının tespitinde büyük zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır.

İşyerlerinde mümkün olduğu kadar işveren vekilinin görevlendirmesinin yazılı olarak yapılması ve işveren vekilinin görev tanımının net bir şekilde ortaya konulması kusur tespitinde dolayısı ile tazminat ve rücu hususunda büyük önem arz etmektedir.

örnek işveren vekilin atama yazısı için tıklayınız.

administrator

    İlgili Yayınlar

    1Yorum

    Avarage Rating:
    • 0 / 10

    Bir cevap yazın