istanbul vizyon osgb
teklif al

Kategori: Tebliğler

tebligler

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ   Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ… …

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ   Resmi Gazete: 24 Ocak 2015 CUMARTESİ /  29246 …

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

Pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirleyen tebliğ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç …

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ 1

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi, görevleri ve atanmasına ilişkin esaslar aşağıdadır; Resmî Gazete Tarihi: 29.08.2013 / 28750 Güncelleme: 29.01.2019 MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 …

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ. Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28692 MADDE 1 – Amaç MADDE …

iş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin işyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

işyeri tehlike sınıfı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. işyeri tehlike sınıfı tebliği Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2012 …